Czy szkoła podstawowa w gminie wiejskiej musi posiadać regulamin organizacyjny wymagany przez Regionalną Izbę Obrachunkową?

Odpowiedź:
Przepisy prawa nie obligują szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do opracowania regulaminu organizacyjnego.

Uzasadnienie:
Organizację szkoły regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół - dalej r.r.s.p.p.:
- art. 58 ust. 1 u.s.o. - szkołę publiczną zakłada jednostka samorządu terytorialnego na podstawie aktu założycielskiego, określającego jej typ, nazwę i siedzibę;
- art. 60 ust. 1 u.s.o. – j.s.t. nadaje szkole pierwszy statut, który określa min.:
- nazwę i typ szkoły oraz ich cele i zadania,
- organ prowadzący szkołę,
- organy szkoły i ich kompetencje,
- organizację szkoły,
- zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
- przepisy załączników r.r.s.p.p. zobowiązują dyrektora szkoły do opracowania arkusza organizacji szkoły, który zatwierdzony przez organ prowadzący staje się podstawą organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. Więcej>>

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów