Chodzi o uchylenie przepisów dotyczących szkolnych regulaminów oceniania. Nauczyciel będzie oceniany jedynie na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu - pojawi się nowy akt prawny w tej sprawie.

 

 


 

"Śmieciówki" znów w szkołach

- Wprowadzona zmiana to sukces naszej organizacji, będący efektem szeregu działań o charakterze protestacyjnym i legislacyjnym, podjętych przez ZNP w celu wyeliminowania z obrotu prawnego nieprzemyślanych i szkodliwych regulacji związanych z nową oceną pracy nauczycieli - podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego.

 

Śmieciówki wrócą do szkół>>

 

Senatorowie nie zgodzili się natomiast na odrzucenie wprowadzonej przez Sejm poprawki umożliwiającej zatrudnienie części pedagogów na umowach zlecenia. Znowelizowany przepis dopuszcza zatrudnianie na "umowach śmieciowych" nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż cztery godziny tygodniowo. Przepis wymaga, by w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważały cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

 

Zmiany dotyczące nauczycieli są wprowadzane obok reformy szkolnictwa zawodowego. Nowela Prawa oświatowego na celu odbudowę prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Samorządy otrzymają większą subwencję na uczniów kształcących się w zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Uczniowie będą mogli – na podstawie umowy z pracodawcą – realizować staż uczniowski.

 

Koszty świadczeń wypłacanych uczniom podczas stażu zostaną wliczone pracodawcy w koszty uzyskania przychodu. Szkoły będą mogły gromadzić dochody z działalności usługowej prowadzonej w ramach kształcenia w danym zawodzie i finansować z nich wydatki bieżące. Od 1 września 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązek przystępowania uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe do egzaminu zawodowego.