Od 1 września 2018 r. obowiązuje art. 10a Karty Nauczyciela nakazujący zatrudnianie wszystkich nauczycieli na umowę o pracę. Miał on zlikwidować patologie, jakimi było - jak podkreślało MEN w uzasadnieniu do nowelizacji - zatrudnianie nauczycieli nie na umowę o pracę. Uzasadniając zmianę, tłumaczono: "zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych z jednej strony nie jest dostosowana do charakteru pracy nauczyciela, a z drugiej ogranicza możliwość korzystania przez nauczycieli z uprawnień pracowniczych".

 

 


 

Zaskakująca poprawka

Po niespełna trzech miesiącach obowiązywania zmiany rząd postanowił się z niej częściowo wycofać i to bez wcześniejszych zapowiedzi. Na etapie drugiego czytania projektu dużej ustawy reformującej szkolnictwo zawodowe wniesiono kilkadziesiąt rządowych poprawek, w tym także wyjątki do art. 10a KN.

 

Likwidacja regulaminów oceniania na razie w sferze obietnic>>

 

Znowelizowany przepis dopuszcza zatrudnianie na "umowach śmieciowych" nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż cztery godziny tygodniowo. Przepis wymaga, by w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważały cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.

 

Nauczyciele gorszego sortu

Przeciwko zmianie protestują związkowcy, podkreślając, że doprowadzi do dyskryminacji części pedagogów. Apelują do senatorów, by zagłosowali przeciwko kontrowersyjnej poprawce.

 

- Taki zapis powoduje, że w obrębie takiego samego zakładu pracy będziemy mieli dwie formy zatrudnienia - mówi serwisowi Prawo.pl wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński - Co więcej osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych w ogóle nie będą miały statusu nauczyciela, nie będą ich obowiązywały przepisy dotyczące awansu i oceny pracy.

 

 

Sprawdź również książkę: Prawo oświatowe z serii MERITUM >>


 

Kariera po dyscyplinarce

Problemem mogą okazać się też warunki, które musi spełniać taki zatrudniany na zlecenie pedagog. Wymagane jest, by wykazał, że:

  •  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  •  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W wyliczeniu zabrakło natomiast art. 10 ust. 5 pkt 4a KN, który wyłącza zatrudnienie nauczyciela ukaranego zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu lub wydaleniem z zawodu nauczyciela.

 

- Jeżeli przepis przejdzie przez cały proces legislacyjny w takiej formie, zaskarżymy go do Trybunału Konstytucyjnego - zapowiada wiceprezes ZNP.


Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory>>
Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych od 1 września 2018 r.>>