Zgodnie z przepisami do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - informuje MEN.

Zasiłek dla bezrobotnych pozwala zachować uprawnienia pracownicze>>

Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do:
1) okresów wymaganych do nabycia prawa oraz ustalania wysokości i okresu pobierania zasiłku;
2) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;
3) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy wymaganego do zachowania uprawnień pracowniczych?>>