Kiedy należy wypłacić sprzątaczce nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy?
Pracownica jest zatrudniona w szkole w wymiarze pełnego etatu od 1 sierpnia 1996 r.
Jej okresy zatrudnienia przedstawiają się następująco:
- 3 maja 1983 r. - 31 sierpnia 1991 r. - spółdzielnia ogrodniczo-pszczelarska - rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn pracodawcy - likwidacja zakładu,
- 1 września 1991 r. - 31 października 1991 r. - zaświadczenie ZUS - zasiłek macierzyński po likwidacji zakładu pracy (na dziecko urodzone 1 lipca 1991 r.),
- 1 listopada 1991 r. - 31 października 1993 r. - zaświadczenie ZUS - zasiłek wychowawczy w okresie przerwy w zatrudnieniu odpowiadający okresowi urlopu wychowawczego.
- 4 listopada 1993 r. - 31 lipca 1996 r. - zasiłek dla bezrobotnych,
- 1 sierpnia 1996 r. - nadal - praca w szkole.

Do stażu pracy uprawniającego sprzątaczkę do nagrody jubileuszowej należy wliczyć okresy pracy w spółdzielni ogrodniczo – pszczelarskiej oraz od dnia 1 sierpnia 1996 r. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Zakładając dalsze ciągłe zatrudnienie, prawo do nagrody nabędzie w dniu 5 lipca 2014 r.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), niepedagogicznemu pracownikowi szkoły zatrudnionemu w szkole samorządowej przysługuje nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy. Do okresów pracy uprawniających do nagrody wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zobacz: czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy wymaganego do zachowania uprawnień pracowniczych>>

Takim równorzędnym okresem jest czas pobierania przez sprzątaczkę zasiłku dla bezrobotnych w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 z późn. zm.) - aktualnie art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Natomiast okresy pobierania zasiłków wypłacanych sprzątaczce przez ZUS na zasadach dotyczących zasiłku macierzyńskiego i wychowawczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 z późn. zm.) nie są wliczane do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej, gdyż przepisy nie traktują ich jako okresów równorzędnych z zatrudnieniem (nie stanowią, że za czas ich wypłaty nabywa się uprawnienia pracownicze).
Do stażu uprawniającego do nagrody należy zaliczyć sprzątaczce okres zatrudnienia od 3 maja 1983 r. do 31 sierpnia 1991 r. (8 lat i 121 dni) oraz pobierania zasiłku i następnie zatrudnienia, liczone od 4 listopada 1993 r. Zakładając, że sprzątaczka będzie nadal nieprzerwanie zatrudniona, na dzień 5 lipca 1914 r. przypadnie 30 – letni okres uprawniający do nagrody jubileuszowej, gdyż licząc od 4 listopada 1993 r. będzie miała staż 20 lat i 244 dni; niepełne lata wynikające z przerw w zatrudnieniu liczy się do 365 dni, na podstawie art. 114 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.), pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.