Kryterium dochodowe wyznacznikiem trudnej sytuacji finansowej

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), przywoływanej dalej jako u.s.o., stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

W związku z brakiem w przepisach u.s.o. definicji pojęcia trudnej sytuacji materialnej za wyznacznik tego pojęcia uznać należy kryterium dochodowe określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), przywoływanej dalej jako u.p.s. Zgodnie bowiem z przepisem art. 90d ust. 7 u.s.o. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 u.p.s., a więc obecnie nie więcej niż kwotą 456 zł na osobę w rodzinie. Podzielić tym samym należy pogląd zaprezentowany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II SA/Sz 349/12, LEX nr 1259431), w którym stwierdzono, że „poza wskazanymi w art. 90d ust. 1 u.s.o., kryteriami uzyskania stypendium szkolnego, należy brać pod uwagę również art. 90d ust. 7 u.s.o., ponieważ w tym przepisie zawarte jest dopełnienie przesłanki trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, skoro odsyła on do nieprzekraczalnej kwoty dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 u.p.s”. Odesłanie w art. 90d ust. 7 u.s.o. do sztywnego kryterium dochodowego uregulowanego w u.s.p. jest jednoznaczne z uznaniem, że celem ustawodawcy było właśnie ustalenie sztywnej granicy trudnej sytuacji materialnej ustalonej w wysokości kwotowej. Więcej w

Serwisie Samorządowym LEX>>

 


Finanse w samorządach tematem II Kongresu Edukacja i Rozwój>>