Prawo gminy do wstrzymania wypłat dotacji, gdy placówka niepubliczna nie składa na czas miesięcznej o liczbie uczniów od dawna jest kwestią sporną. Dotychczas sądy uznawały, że jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa stosować takiej sankcji.

Gmina nie może wstrzymać wypłaty dotacji oświatowej>>

Obecnie wykładnia prawa stosowana przez sądy administracyjne zaczyna iść w inną stronę. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 lutego 2012 r.(II GSK 42/11,), zobowiązanie podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne do złożenia informacji miesięcznej o liczbie uczniów według stanu na 1 dzień miesiąca, wskazanie terminu jej złożenia, skutków zaniechania jej złożenia, a także ustanowienie możliwości złożenia jej, jako zaległej, w późniejszym terminie, nie narusza granic upoważnienia zawartego w u.o.s.o. Wysokość dotacji uzależniona jest od rzeczywistej liczby uczniów przedszkola niepublicznego. Stąd też jednostka samorządu terytorialnego, aby mogła realizować zadania oświatowe, musi mieć wiedzę odnośnie do faktycznego stanu liczbowego uczniów. Źródłem tej wiedzy jest informacja od podmiotu prowadzącego przedszkole niepubliczne.

Dyrektor musi udostępnić dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji>>

Podobnie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 1 marca 2013 r. (III SA/Gl 85/13) wynika, że kompetencje organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do określania ewentualnych warunków, których niedotrzymanie skutkuje wstrzymaniem kolejnych rat dotacji należy wywodzić z przepisów regulujących podstawy przyznawania tychże dotacji i ogólnych norm gospodarowania finansami publicznymi oraz dyscypliny finansowej organów tymi środkami dysponującymi. Zdaniem Sądu określenie sankcji wstrzymania rat dotacji za niedochowanie wymogów comiesięcznego rozliczania się przez podmiot dofinansowywany nie można uznać za sprzeczne z prawem czy naruszające konstytucyjny nakaz upoważnień ustawowych. Dochowywanie należytej staranności przez beneficjenta nie powoduje dla niego żadnych negatywnych skutków. Trudno twierdzić, że niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków i wynikające z tego wstrzymanie kolejnych rat dotacji jest tożsame z ograniczeniem prawa do dotacji. Z ochrony prawnej może korzystać wyłącznie podmiot respektujący nałożone określonymi normami prawnymi nakazy. Natomiast postępowanie sprzeczne z takimi regulacjami na to dobrodziejstwo powoływać się nie może i winno podlegać stosownym konsekwencjom czy ograniczeniom.

NSA: kontroler może swobodnie poruszać się po sprawdzanej placówce>>

Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>