Organ prowadzący niepubliczne przedszkole zakwestionował uchwałę, na podstawie której pracownicy kontrolujący prawidłowość rozliczania dotacji zyskiwali prawo do poruszania się po terenie kontrolowanej placówki. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego - w skardze podnoszono, że rada gminy przekroczyła upoważnienie ustawowe, dając kontrolerom ww. uprawnienia. 

Dyrektor musi udostępnić dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji>>

Sąd nie zgodził się z tą argumentacją. "Z mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zostały umocowane do określenia szczegółowych warunków co do sposobu (trybu) prowadzenia kontroli oraz oznaczenia granic (zakresu) kontroli, a z tego przepisu należy wywodzić umocowanie do nałożenia obowiązku współdziałania w trakcie kontroli przez sporządzanie niezbędnych dla kontroli odpisów dokumentów czy też potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem." - orzekł WSA.

WSA: pensja dla organu prowadzącego nie z dotacji oświatowej>>

Skarżący złożyli skargę kasacyjną, jednak NSA utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Potwierdził, że kontrolerzy mają prawo sporządzać odpisy dokumentów, mogą też swobodnie poruszać się do placówce.
"Prawo wstępu nie oznacza jedynie wejścia na teren kontrolowanej placówki. Kontrola, o jakiej mowa w art. 90 ust. 3a, ma służyć prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji, a więc niezasadne jest stanowisko skarżącej, iż nie wolno kontrolerom poruszać się po obiektach i pomieszczeniach związanych z przedmiotem kontroli." - zdefiniował uprawnienia kontrolerów WSA.

Źródło: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., II GSK 259/13

Szkolna dotacja nie na obsługę administracyjną>>

Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej Polecamy: "Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej">>
 

 


Finansowanie oświaty będzie jednym z tematów  
XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>