"Powszechną praktyką w miejscach pozbawienia wolności dzieci jest udostępnianie danych teleadresowych różnych instytucji i organizacji, do których dzieci mogą się zwrócić samodzielnie. Niejednokrotnie dane te wywieszane są na tablicach informacyjnych dopiero po interwencji przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji. Wątpliwe jest skorzystanie z tych informacji przez dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną bądź przez dzieci nie mające dostępu do telefonu lub możliwości korespondowania bez kontroli personelu placówki. Obecne procedury nie zapewniają też żadnej ochrony przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wniesienia skargi czy też ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez sprawcę." - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Podkreśla, że podobne uwagi zgłaszali członkowie Komitetu Praw Dziecka ONZ.
Prosi rzecznika praw dziecka o pomoc w wypracowaniu standardów składania skarg przez dzieci osadzonych w zakładach poprawczych i w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

RPO: przekazywanie szkół może naruszać prawo do nauki>>