W związku z epidemią rozporządzenia MEN umożliwiły szkołom, przedszkolom i innym placówkom oświatowym publikacje w internecie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w procesie rekrutacji. Jednak kolejna nowelizacja zawiera lukę w przepisach, wyłączając taką możliwość w przypadku przedszkoli - gdy dyrektor placówki się na to zdecyduje, złamie prawo.

 

Listy kandydatów publicznie dostępne na stronach szkół>>


Na bakier z RODO

Na wywieszanie list kandydatów na terenie szkoły od początku pozwalały przepisy prawa oświatowego, ale nie obejmowało to publikacji list w internecie. Zmieniło to rozporządzenie ministra edukacji, który skorzystał z nowych kompetencji, które daje mu ustawa - art. 30b Prawo oświatowe dodany ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa koronowirusowa).

 

Sprawdź w LEX: Czy w przypadku, gdy nabór do szkoły nie jest pewny, oddziały powinny być planowane w arkuszu organizacyjnym szkoły? >

Rozporządzeniem MEN pozwolił na publikacje list w internecie, co wzbudziło poważne wątpliwości ekspertów, którzy zwracali uwagę, że szczególna sytuacja nie wyłącza też automatycznie stosowania unijnego prawa, w tym RODO, a takie regulacje można wprowadzić jedynie w drodze ustawy. Co więcej problematyczne jest to z punktu widzenia praktycznego - ogłaszania list w internecie nie sposób uznać za niezbędne, skoro zainteresowani zapewne zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji indywidualnie.

Sprawdź w LEX: Czy niewskazanie rodzicom wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym może spowodować obniżenie przyznanej dotacji przedszkolnej? >

 

Kolejne rozporządzenie wyłącza przedszkola

Ale na tym problemy z interpretacją przepisów się nie kończą - dodatkowo namieszało "odmrażanie" gospodarki i niespójne regulacje wydawane w toku tego procesu. Okazuje się, że z możliwości publikacji list nie mogą skorzystać dyrektorzy przedszkoli, bo w przepisach powstała luka.

- Na podstawie art. 30b ustawy - Prawo oświatowe MEN wydał 11 marca 2020 rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - mówi Kamila Wałęska, radca prawny w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.  - Potem jednak rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. wyłączono przedszkola spod tych przepisów, bo nie pracują już one zdalnie - tłumaczy prawniczka.

Sprawdź w LEX: Czy możliwe jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej w innym terminie niż wskazany w ustawie? >

Jak tłumaczy dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wyłącza to też przepisy dotyczące list.

- Te dwa rozporządzenia, z 11 marca i 20 marca, idą ze sobą w parze. Pierwsze stanowi, że funkcjonowanie jakich jednostek systemu oświaty się ogranicza. Drugie wprowadza ograniczenia stosowania do nich niektórych przepisów ustawy Prawo oświatowe - tłumaczy dr Sakowska-Baryła - Zatem w przypadku przedszkoli nie znajdzie zastosowania przepis, według którego okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Czytaj w LEX: Jak należy skorygować błędną decyzję komisji rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego?  >

 

Bez podstawy do pracy zdalnej

To niejedyne skutki tego błędu ustawodawcy - luka w przepisach sprawia, jak zwracał na to m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, że przedszkola, gdy samorząd już zdecyduje się je otworzyć, nie mogą pracować zdalnie. Według ZNP grupa wychowanków przedszkoli, która nie zostanie objęta ofertą edukacyjną w siedzibie przedszkola, nie będzie mogła korzystać z nauczania zdalnego ze względu na brak podstawy normatywnej.

Sprawdź w LEX: Czy w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas sportowych, można w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować próby sprawności fizycznej na szkolnym boisku? >

 

- Zajęcia w formie zdalnej mogą być bowiem realizowane jedynie w odniesieniu do przedszkoli zamkniętych, w których zawieszono zajęcia w związku z epidemią, ale nie w odniesieniu do przedszkoli otwartych, których działanie jest zawężone jedynie w odniesieniu do części wychowanków - zwracają uwagę związkowcy.

Sprawdź w LEX: Jakie dane rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola można podać w informacji do wójta?  >