Weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 538). Zaostrza ona odpowiedzialność za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie terminu przedawnienia karalności tego rodzaju czynów - nie nastąpi ono przed ukończeniem przez pokrzywdzonego 30. roku życia.
Zmieniono również ustawę o systemie oświaty, dodając do niej przepisy gwarantujące, że osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko: życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, a także przeciwko rodzinie i opiece (z wyjątkiem uchylania się od alimentów) na szkodę małoletniego nie będzie opiekunem na koloniach.
Kandydata na opiekuna lub wychowawcę zobowiązano do przedstawienia organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Polecamy: Szkoła niepubliczna również nie zatrudni osoby karanej