Sejm uchwalił nowelizację niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Nowelizacja dostosowuje polski porządek prawny do rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO).

 

 


 

Nowe obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły

Ustawa Prawo Oświatowe ma zostać uzupełniona o przepis zobowiązujący nauczycieli do: "zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów".

 

Zmieni się również art. 68 ustawy Prawo oświatowe - do obowiązków dyrektora należeć będzie również: wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.”.

 

 


 

Nauczycielska tajemnica problematyczna

 

- Z pewnością ma to zwiększyć standard ochrony danych osobowych  przez nauczycieli, a jest to niewątpliwie potrzebne, bo mają oni do czynienia z ważnymi informacjami dotyczącymi uczniów, a także członków ich rodzin - oceniała rozwiązanie dr Marlena Sakowska-Baryła, radca prawny, partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., redaktor naczelna „ABI Expert" -  Mielibyśmy tu do czynienia z tajemnicą ustawowo chronioną, którą uznać można za rozwiązanie mające wyższy walor niż "tajemnica prywatna" wynikająca jedynie z oświadczenia składanego przez nauczyciela wobec dyrektora szkoły. Pojawia się jednak wątpliwość, czy projektowany przepis rzeczywiście spowoduje podwyższenie standardów ochrony danych osobowych, ponieważ proponowana treść przepisu nie do końca pozwala wskazać na zakres statuowanej w nim tajemnicy, a nadto wynika z niego konieczność dokonania ustaleń, czy w danym przypadku nauczyciel jest nią związany - tłumaczyła dr Sakowska-Baryła.

 

Problematyczna może okazać się też sama treść przepisu, bo jest on raczej lakoniczny. Przewiduje trzy sytuacje, gdy nauczyciel nie jest zobowiązany do zachowania poufności:

  • w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
  • jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;
  •  w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

 

Nauczyciel zobowiązany do zachowania tajemnicy>>