Agnieszka Matłacz: RODO-panika już dawno za nami, nowe przepisy obowiązują już kilkanaście miesięcy. Jak w tej chwili ocenia Pani stan ich wdrożenia w oświacie?

Paulina Dawidczyk, dyrektor Zespołu ds. Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w UODO: RODO w szkole przyjęło się bardzo dobrze, ale to w dużej mierze dlatego, że sektor oświaty był już wcześniej świadomy jak ważna jest ochrona danych osobowych. Dyrektorzy dobrze znali przepisy poprzednio obowiązującej ustawy z 1997 roku. Mam wrażenie, że wielkiej rewolucji tu nie było. Nie odnotowujemy lawiny skarg, ich liczba cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie, a ich przedmiot też nie uległ zmianie. Szkolnictwo otrzymało bardzo duże wsparcie z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, żeby proces wdrożenia RODO był jak najmniej dotkliwy. To m.in. program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa", spotkania wojewódzkie, poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych, nad którego drugą wersją wspólnie z ekspertami teraz pracujemy, czy przykładowy rejestr czynności przetwarzania dla szkół i placówek oświatowych.

Na co obecnie najczęściej skarżą się do Urzędu rodzice uczniów i nauczyciele?

Skarg od rodziców uczniów jest niewiele. Te, które się pojawiają, najczęściej dotyczą udostępnienia danych uczniów na forum klasy czy innym rodzicom, szczególnie jeśli uczeń posiada np. orzeczenie o niepełnosprawności. Ale ich liczba nie odbiega od tej, która wpływała do Urzędu przed RODO. Natomiast, jeśli popatrzymy globalnie na sektor oświaty, to najczęściej składają skargi nauczyciele w sprawach pracowniczych.

 

Wspomniała Pani, że trwają prace nad drugą wersją poradnika dotyczącego przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Co się w nim znajdzie?

Druga część będzie aktualizacją obecnej. Widzimy, że w środowiskach oświatowych zrodziły się nowe pytania, dlatego rozszerzymy niektóre fragmenty. Pojawią się też nowe tematy, z którymi zgłaszają się do nas szkoły i placówki oświatowe, czyli ci, którzy na co dzień borykają się z problemami związanymi ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Od teorii przeszliśmy do praktycznego stosowania przepisów i chcemy rozwiać wątpliwości, które temu towarzyszą. Mam nadzieję, że już niebawem poradnik będzie gotowy i będzie konkretnym wsparciem dla administratorów danych osobowych.

Trwa program edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa". Urząd szkoli nauczycieli i przez nich chce dotrzeć z tematem ochrony danych osobowych do uczniów i ich rodziców. Jak widzi Pani w tym kontekście rolę nauczyciela?

„Twoje dane – Twoja sprawa" to program, który ma w tym roku już swoją jubileuszową 10 edycję. W ramach programu, od 2009 r. przeszkolonych zostało ponad 24 tys. nauczycieli i dyrektorów szkół. Celem tego projektu jest nie tylko upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych, ale także poszerzenie wiedzy nauczycieli i dyrektorów szkół nt. obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty. To bardzo ważne, aby krzewić idę prywatności u najmłodszych i pokazać im, jak mogą chronić swoje dane, szczególnie w świecie cyfrowym, w którym dzieci i młodzież są przecież stale obecni. To właśnie najmłodsi są największą populacją użytkujących świat wirtualny, korzystających z nowych technologii. To świat, który daje wiele możliwości, ale i wiąże się z dużymi zagrożeniami, których młodzi ludzie nie zawsze są świadomi.

Program nie kończy się więc na przeszkoleniu nauczyciela czy dyrektora z przepisów, ale sprawia, że temat prywatności i ochrony danych osobowych żyje później w szkole przez cały rok...

Dokładnie. Prawie połowa szkół biorących udział w programie kontynuuje współpracę z Urzędem Ochrony Danych Osobowych od wielu lat. Niektórzy nauczyciele pogłębiają swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych. Dlatego też program „Twoje dane – Twoja sprawa” to projekt dla ludzi z pasją, dzięki której mogą rozwinąć skrzydła w pracy zawodowej. Staramy się wyróżniać tych nauczycieli, którzy są w akcję najbardziej zaangażowani. 10 edycja jest wyjątkowa, bo uczestnictwo można zgłosić przez cały rok, także teraz. Program „Twoje dane – Twoja sprawa” to projekt edukacyjny, ale również okazja do tworzenia sieci współpracy, wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie edukacji uczniów oraz wymiany doświadczeń. Niezwykle ważny jest szczególny nacisk na nabywanie umiejętności praktycznych, kształtowanie odpowiednich nawyków i stosowanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym przez uczniów. Program, to także okazja do dobrej i owocnej współpracy z wieloma urzędami i instytucjami na rzecz ochrony prywatności i praw dzieci oraz krzewienia wartości ochrony danych osobowych, edukacji prawnej wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego na terenie całego kraju, a tym samym promocji szkoły bezpiecznej, aktywnej i zaangażowanej.

Czytaj też: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na bakier z RODO >