- Pojawił się pomysł, aby język łaciński był kolejnym przedmiotem jako język obcy do wyboru (...), jako drugi język obcy oprócz języków nowożytnych, których można uczyć się w szkole – wyjaśniał wiceminister Dariusz Piontkowski, zapowiadając wprowadzenie zmian w podstawie programowej. Od nowego roku szkolnego rozszerzona zostanie też technika, a zamiast podstaw przedsiębiorczości uczniowie będą uczyć się nowego przedmiotu - biznesu i zarządzania.

Kalendarz zadań dyrektora - Luty 2023 >>

Kalendarz zadań dyrektora - Marzec 2023 >>

Łacina i gry edukacyjne

Jak wyjaśniało MEiN w uzasadnieniu rozporządzenia - "jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, ustalonych przez Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2021/2022 i kontynuowanym w roku szkolnym  2022/2023, jest działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy". Stąd zmiana w zakresie wzmocnienia rangi języka łacińskiego.

Planowanie arkusza organizacyjnego na rok 2023/2024 - o czym należy pamiętać? - szkolenie online >>>

 

- Znajomość języka łacińskiego, a więc umiejętność obcowania z tekstami, spuścizną naszych przodków jest naszym dobrem narodowym. Zatem przedmiotem troski władz i wszystkich obywateli powinno być dbanie o to, by w Polsce nie zabrakło ludzi zdolnych do zgłębiania, interpretowania, tłumaczenia, katalogowania i upowszechniania wiedzy o tym dorobku, ale także korzyści, jakie daje nauka języka łacińskiego (uczy logiki, myślenia, kultury, jest również ogromną pomocą w nauce języków obcych nowożytnych) - wskazuje resort w uzasadnieniu.

W rozporządzeniu określono podstawę programową dla języka łacińskiego - będzie mógł był nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum – zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. Będzie to przedmiot do wyboru.  Resort dostrzegł też potrzebę poszerzenia podstawy programowej o gry edukacyjne, będzie to:

  • "Gra szyfrów"
  • "This war of mine"

Podstawy przedsiębiorczości zastąpi natomiast przedmiot biznes i zarządzanie, będzie to obowiązkowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych. Będzie tez można zdawać z niego egzamin dojrzałości. Podstawę programową krytykowano już na etapie konsultowania projektu. Wskazywano m.in., że uczeń nie nauczy się na nim o prawach pracownika, funkcjonowaniu związków zawodowych, a żeby dowiedzieć się czegoś na temat inflacji, trzeba będzie wybrać poziom rozszerzony. Podstawę krytykowało nawet Ministerstwo Finansów.

Historia i teraźniejszość już od 1 września 2022 r. - rozporządzenia opublikowane>>

Tryb mocno dyskusyjny

Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty zwraca uwagę, że zmiany wprowadzane są zbyt szybko. - Mam wątpliwości, co do rozszerzania już przeładowanej podstawy programowej, ale największe zastrzeżenia budzi tryb wprowadzania zmian, znów praktycznie w ostatniej chwili dyrektorzy dowiadują się, że będą musieli od września znaleźć nauczycieli, którzy będą uczyć nowych przedmiotów. Tempo, w jakim powstała podstawa programowa, rodzi obawy o jej jakość - stworzenie dobrej podstawy programowej przez ekspertów zajmuje około dwóch lat - tłumaczy. Dodaje, że choć łacina uczniom jakoś szczególnie nie zaszkodzi, to przedmiot nie wydaje się kluczowy w obliczu choćby kompetencji, które potrzebne są na rynku pracy. Wskazuje też, że zmiany mogą pogłębić problemy kadrowe w oświacie - bo o łacinników może być niełatwo.

Czytaj w LEX: Ramowe plany nauczania, klasyfikacja zawodów i podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego >>>

Pozostałe zmiany w podstawie programowej będą polegać na:

  1. określeniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu język łaciński, co umożliwi poszerzenie oferty kształcenia w szkołach podstawowych o ten język oraz wybór tego języka jako drugiego języka obcego nauczanego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej (załącznik nr 2 do rozporządzenia);
  2. zmianie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika w szkole podstawowej polegającej w szczególności na uzupełnieniu i poszerzeniu treści nauczania z zakresu wychowania komunikacyjnego, w tym bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym (załącznik nr 2 do rozporządzenia);
  3. zastąpieniu w branżowej szkole I stopnia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – podstawą programową kształcenia ogólnego dla przedmiotu biznes i zarządzanie (załącznik nr 4a do rozporządzenia); analogiczna zmiana jest proponowana również w przypadku pozostałych typów szkół ponadpodstawowych, tj. liceum ogólnokształcącego i technikum, która ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych potrzebnych w dynamicznie zmieniającym się świecie (w szczególności kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz uczenie młodych ludzi efektywnego zarządzania własnymi finansami);
  4. uchyleniu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej (załącznik nr 6 do rozporządzenia), co ma związek z ww. zmianami dotyczącymi zastąpienia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie. W dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół policealnych przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest przewidziany tylko dla tych słuchaczy, którzy nie realizowali go na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Ponieważ przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest w szkołach ponadpodstawowych (wcześniej ponadgimnazjalnych) realizowany nieprzerwanie od 20 lat (od roku szkolnego 2002/2003) – obecnie nie ma już potrzeby dalszego funkcjonowania takiego rozwiązania.

Czytaj też: Podręcznik do nauki języka angielskiego w przedszkolu >>>

Czytaj też: Liczba uczniów na zajęciach wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej >>>