Nowy przedmiot Historia i teraźniejszość zastąpi w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz w branżowej szkole I stopnia przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie podstawowym). Minister podpisał trzy rozporządzenia dotyczące organizacji zajęć z tego przedmiotu.

Czarnek: Młodzież musi wiedzieć, jakie procesy historyczne doprowadziły nas do dzisiejszej sytuacji>>

 

HiT zastąpi WOS

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość (w liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowych szkołach I i II stopnia). Przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie (zakres podstawowy) i będzie obejmował zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz zagadnienia z historii najnowszej – dzieje powojenne (od 1945 r. do 2015 r.).

Historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, BS I) i sukcesywnie w kolejnych latach – kolejne klasy.  Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.

 


 

Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość

Biorąc pod uwagę, że zakres treści podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość, który zastąpi (sukcesywnie, począwszy od roku szkolnego 2022/2023) przedmiot wiedza o społeczeństwie, obejmuje treści z historii oraz z wiedzy o społeczeństwie, kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość posiadają nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. 

 

Ramowe plany nauczania

Są również zmiany w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół związany ze wskazanymi propozycjami. Planowany wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie przedstawiać się następująco:

  • wymiar godzin nowego przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia (w liceum i technikum) zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie,
  • wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 będzie wynosił 7 godzin (w cyklu kształcenia),
  • wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie), w cyklu kształcenia,
  • wymiar godzin przedmiotu historia i społeczeństwo w branżowej szkole I i II stopnia, w której nowy przedmiot również zastąpi wiedzę o społeczeństwie, będzie wynosił 1 godzinę w cyklu kształcenia, 
  • łączna liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego nie ulegnie zmianie; zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami. 

 

Neomarksizm, polityczna poprawność i katastrofa Smoleńska

Uczeń na nowym przedmiocie nauczy sie m.in. wyjaśniać, "dlaczego katastrofę z dnia 10 kwietnia 2010 roku należy traktować jako największą tragedię w powojennej historii Polski (według oświadczenia polskich parlamentarzystów przyjętego podczas Zgromadzenia Posłów i Senatorów w dniu 13 kwietnia 2010 roku poświęconego uczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem)." Będzie też potrafił: "wskazać i scharakteryzować najpoważniejsze wyzwania stojące przed Polską u progu trzeciej dekady XXI wieku." Oczywiście nie będzie musiał sam sobie tym jakoś zaprzątać głowy, rozporządzenie usłużnie wymienia, że chodzi o: kryzys demograficzny, utrzymanie tożsamości kulturowej, koszty finansowe i społeczne „polityki klimatycznej”.


Adept nowego przedmiotu scharakteryzuje też: "główne zmiany kulturowe zachodzące w świecie zachodnim na przykładzie ekspansji ideologii „politycznej poprawności”, wielokulturowości, nowej definicji praw człowieka, rodziny, małżeństwa i płci; potrafi umieścić te zmiany na tle kulturowego dziedzictwa Zachodu ujętego w myśli grecko-rzymskiej i chrześcijańskiej". Trochę miejsca poświęcone zostanie też kościołowi - uczeń nauczy się m.in. stosować swoją wiedzę o różnych modelach relacji między związkami wyznaniowymi a państwem do wyjaśnienia komunistycznej polityki „rozdziału Kościoła od państwa”; wyjaśnia pojęcia: laicyzm, sekularyzm, indyferentyzm.


Uczeń nauczy się także charakteryzować rolę Kościoła katolickiego w Polsce w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego (pomoc wszystkim prześladowanym, kultura bez cenzury, msze za ojczyznę, osoba bł. ks. Jerzego Popiełuszki, pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski w 1983 i 1987 roku). Ale program nie skupia się wyłącznie na Polsce, adept historii i teraźniejszości wyjaśni, czym był dla świata wybor Karola Wojtyły na papieża, a także o prześladowaniach ze względu na wyznanie - na przykładzie chrześcijan. Nauczy się też: "przedstawiać zaangażowanie Polski (rządu i organizacji pozarządowych np. „Kościół w potrzebie”) na rzecz osób prześladowanych na całym świecie z powodu swojego wyznania (pomoc dla chrześcijan) oraz dla ofiar wojen domowych (Syria, Afganistan)", a na deser opowie o skutkach rewolucji seksualnej i neomarksizmu.

Organizatorzy zachęcają też do wycieczek, np. odwiedzania byłych katowni UB. A sam przedmiot uważają, "za doskonałą okazję do wzbogacenia celebracji takich dni jak: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Samorządu Terytorialnego, Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956, Dzień Papieża Jana Pawła II, Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego".