Z dniem 1.09.2017 r. szkoła podstawowa publiczna zostaje zlikwidowana. W maju 2017 r. nauczyciele otrzymali wypowiedzenia i z dniem 31.08.2017 r rozwiązuje się z nimi stosunek pracy. W międzyczasie w innych szkołach będą dodatkowe godziny związane z rewalidacjami, nauczyciele wspomagający, zwiększenie godzin świetlicy oraz inne wynikające ze zmian przydzielonych godzin nauczycielom względem arkusza organizacyjnego.
W związku z tym zaistniała możliwość przeniesienia nauczycieli likwidowanej szkoły. Czy istnieje możliwość ich przeniesienia pomimo, że wcześniej otrzymali wypowiedzenia?
Czy należy mimo tego wypłacić odprawy zgodnie z art. 20 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN. Co w sytuacji nauczycieli, których możemy przenieść ale są zatrudnieni na umowę o pracę?


Odpowiedź
Nauczyciele, którzy otrzymali wypowiedzenia i w związku z tym ich stosunki pracy ulegną rozwiązaniu w dniu 31.08.2017 r., nie mogą zostać przeniesieni do innej szkoły od dnia 1.09.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 3 KN, dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec roku szkolnego. Nauczyciele, którzy otrzymali wypowiedzenia, pozostaną w zatrudnieniu w dotychczasowej szkole do dnia 31.08.2017 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2 KN nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu likwidacji szkoły, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, zaś nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę – odprawa uzależniona od stażu pracy w dotychczasowej szkole, na zasadach określonych w art. 8 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W orzecznictwie dopuszcza się możliwość przeniesienia nauczyciela likwidowanej szkoły w trybie art. 18 KN do innej szkoły z kontynuacją dotychczasowego zatrudnienia (czyli bez wypowiedzenia stosunku pracy) i bez prawa do odprawy (wyrok SN z 20.08.2001 r., I PKN 591/00). W okresie do 31.08.2019 r. przeniesienie nauczyciela w trybie art. 18 ust. 1, 4 i 5 KN ma również zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony, co wynika z art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Jednak w omawianym przypadku nauczycielom doręczono już wypowiedzenia, na skutek których dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w dniu 31.08.2017 r., co wiąże się z obowiązkiem wypłacenia odpraw. Nauczyciele nie będą kontynuowali dotychczasowych zatrudnień po tym terminie, w związku z tym nie mogą być przeniesieni do innej szkoły od dnia 1.09.2017 r. i nie tracą prawa do odprawy. Tamtejsze placówki nawiążą z nimi nowe stosunku pracy na podstawie przepisów art. 10 KN. Przeniesienie mogłoby dotyczyć tylko tych nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którym – za zgodą poszczególnych nauczycieli – dyrektor cofnąłby wypowiedzenie stosunku pracy - art. 61 § 1 ustawy z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny, a dany nauczyciel dodatkowo zgodziłby się na dokonanie przeniesienia z art. 18 KN. Tak przeniesionym nauczycielom nie należałaby się odprawa z art. 20 ust. 2 KN.

 

Specjalny ośrodek pomoże rodzicom niepełnosprawnego dziecka>>

 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami