Jaka wysokość odprawy przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) – dalej KN?
Nauczyciel dyplomowany pracuje od 23 lat jako nauczyciel geografii (w tutejszej szkole od 1.09.2002 r.), zatrudniony na podstawie mianowania od 1 września 2003 r. W dniu 1 września 2013 r. wyraził zgodę na ograniczenie zajęć dydaktycznych do 10/18. W maju 2014 r. w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów oraz zmiany planów nauczania spowodowanej wejściem reformy szkolnictwa wypowiedziano dotychczasową umowę (art. 20 ust. 1 KN). W opisanej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 22 ust. 2a KN, zgodnie z którym nauczyciel otrzyma odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia.

Ponieważ przepis ten jest różnie odczytywany, bardzo proszę o interpretację czy podstawą do obliczenia wymiaru odprawy będzie wynagrodzenie z pełnego etatu nauczyciela, czy też tego po ograniczeniu, czyli 10/18?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 22 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191) – dalej KN, w przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 , lub przeniesienia go w stan nieczynny, po uprzednim zastosowaniu ust. 2, podstawą ustalenia odprawy, o której mowa w art. 20 ust. 2 , lub wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 6 , jest wynagrodzenie zasadnicze określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 , ustalone odpowiednio do posiadanego przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji oraz z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ust. 2 (tj. przed ograniczeniem zatrudnienia nauczyciela).
Wobec powyższego w opisanej w pytaniu sytuacji nauczyciel ma prawo do odprawy w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 20 ust. 2 KN ) przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć (ustalone odpowiednio do posiadanego przez niego wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego), ponieważ przed ograniczeniem zatrudnienia świadczył pracę w pełnym wymiarze zajęć.

Więcej w publikacji Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Odprawę emerytalną nauczyciel otrzyma tylko raz