Organ prowadzący ma prawo w określonych przypadkach przenieść nauczyciela do pracy w innej placówce oświatowej bez jego zgody. Karta Nauczyciela dopuszcza taki tryb postępowania, jeżeli w szkole, w której pracuje nauczyciel, jest wystarczająca liczba nauczycieli o tej samej specjalności, a brakuje ich w placówce, do której organ zamierza przenieść pracownika. Przesłanki przeniesienia określone są w art. 19 ustawy - Karta Nauczyciela.

"W przypadku przeniesienia z art. 19 KN nie jest wymagana zgoda nauczyciela. Należy pamiętać, że dotyczy to nauczyciela mianowanego, który z jednej strony korzysta z ochrony stosunku pracy, a z drugiej musi być do dyspozycji, w tym wypadku organu prowadzącego. Przeniesienia do szkoły w tej samej lub innej miejscowości dokonuje organ prowadzący szkołę (incydentalny pracodawca) i to on wybiera danego nauczyciela. W tym przypadku pracodawca nie dokonuje żadnych czynności, które wywoływałyby skutki prawne.'' - pisze mec. Teresa Konarska w książce "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły".  Przeniesienie może być dokonane na trzy lata, a organ prowadzący musi zapewnić nauczycielowi powrót na uprzednio zajmowane stanowisko.
 
Należy zwrócić uwagę, że w takiej sytuacji nie dojdzie do rozwiązania stosunku pracy. Chociaż nie wynika to expressis verbis z przepisu, takie zdanie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 lutego 2004 r. (III PZP 14/03, OSNP 2005, nr 4, poz. 50). Przyjęcie takiej wykładni ma doniosłe skutki dla nauczyciela, ponieważ nie nabędzie on prawa do odprawy i to nawet w przypadku, gdy podjęta została uchwała o likwidacji macierzystej szkoły. Likwidacja szkoły i brak możliwości zatrudnienia nie może być jednak podstawową przesłanką przeniesienia nauczyciela do innej placówki i to nawet, gdy brakuje w niej nauczycieli określonej specjalizacji.
 
Jak pisze Konarska: "byłoby to bowiem obejściem art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, z którym wiąże się odprawa. Warto zwrócić uwagę na wyrok SN z dnia 7 stycznia 1997 r. (I PKN 54.96, OSNP 1997, nr 16, poz. 289), z którego wynika, że przeniesienie z art. 19 ust. 1 KN może być zastosowane tylko wówczas, gdy w szkole brak jest obsady nauczycielskiej z odpowiednimi kwalifikacjami. Natomiast nie może dotyczyć sytuacji, gdy w poprzedniej szkole nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela, np. ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów lub planu zmiany nauczania."
 
Organ prowadzący nie może zatem, likwidując daną placówkę oświatową, wykorzystać trybu określonego w art. 19 KN do zwolnienia się z obowiązku wypłaty nauczycielowi odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
 
Źródło: Teresa Konarska, Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły, 2. wydanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 
Mecenas Teresa Konarska jest prelegentką tegorocznego Zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły. Na najbliższym zjeździe - 16 marca 2012 r. w Krakowie - wygłosi wykład dotyczący problematyki związanej z zatrudnianiem nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013.
 
Praktyczne i aktualne wiadomości na temat polityki kadrowej w szkole dostępne są także w publikacji "ABC zatrudniania i zwalniania nauczycieli"
 
O skutkach, jakie ma zastosowanie wobec nauczyciela ww. art. 20 KN pisaliśmy tutaj>>