Jak podaje Polski Alarm Smogowy, Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej.  Przez zanieczyszczone powietrze każdego roku umiera 45 tys. mieszkańcow. Jedną z najbardziej niebezpiecznych substancji jest benzo(a)piren, związek występujący w papierosach i w powietrzu.

 


Niewychodzenie z domu raczej trudne

Zanieczyszczone powietrze największe spustoszenie sieje w układach: krwionośnym i oddechowym, powodowane przez smog dolegliwości to m.in.:

  • astma;
  • rak płuc;
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc;
  •  infekcje dróg oddechowych;
  • Zawał serca;
  • Nadciśnienie tętnicze.

 

Miasta nie do końca radzą sobie z tym problemem, choć oczywiście alarmują o wyższych stężeniach pyłów. Podstawowym zaleceniem w takich sytuacjach jest pozostanie w domach, co jest na ogół niemożliwe ze względu na codzienne obowiązki. Ten problem częściowo może rozwiązać dyrektor szkoły, odwołując lekcje.

Pozwy obywateli za smog coraz bardziej realne>>

Szczególne procedury w szkołach

- Przepisy oświatowe przewidują możliwość zawieszenia zajęć w szkole na dany czas w sytuacji, gdy wystąpią zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu ucznia. Decyzję o zawieszeniu zajęć podejmuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego - wyjaśnia Justyna Sadlak z biura prasowego MEN. Dodaje, że dyrektor ma obowiązek powiadamiać o tym fakcie kuratora oświaty.

Ochrona pracowników przed smogiem>>

Jak poinformowała nas Dominika Wiśniewska z Urzędu Miasta st. Warszawy, decyzja o tym, czy odwołać zajęcia, należy do dyrektora. - W Warszawie wprowadziliśmy procedurę informowania o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu. Zgodnie z nią, ostrzeżenia wydawane są przy prognozowanych stężeniach dobowych pyłu zawieszonego PM10 przekraczających 80 µg/m3 (alert żółty) oraz 100 µg/m3 (alert pomarańczowy). Ostrzeżenia przekazywane są mieszkańcom m.in. poprzez aplikację mobilną 19115 oraz system powiadomień SMS. Poinformowaliśmy o tym pisemnie wszystkie publiczne placówki edukacyjne -  tłumaczy - Dodaje, że we wskazaniach dyrektorzy otrzymują zalecenia - Komunikaty wydajemy na podstawie prognoz na następny dzień. W związku z tym dyrektorzy placówek powinni kierować się bieżącymi wynikami pomiarów jakości powietrza dostępnymi na stronie internetowej. Dodatkowo na stronie WIP, poza aktualną jakością powietrza, prezentowane są zalecenia np. niewietrzenia pomieszczeń - tłumaczy.

Szkolenia dla dyrektorów szkół

Warszawskie przedszkola w 2017 r. dostały fundusze na zakup oczyszczaczy powietrza, miasto wydało na ten cel 4 mln zł. - Tego typu urządzenia pojawiły się również kilka lat temu w miejskich żłobkach. W grudniu tego roku do wszystkich placówek oświatowych trafią tablice edukacyjno-informacyjne, dzięki którym uczniowie będą mogli codziennie monitorować stan powietrza w mieście - podkreśla Dominika Wiśniewska - W 2017 roku zrobiliśmy szkolenie dla dyrektorów placówek oświatowych dotyczące jakości powietrza. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak smog wpływa na zdrowie dzieci i dorosłych, a także poznali sposoby monitorowania przekroczeń stężenia pyłów w powietrzu.

Nauczyciele nie muszą się obawiać o wypłatę wynagrodzenia za dni, w których nie odbyły się zawieszone zajęcia. Podobnie jak w przypadku odwołania lekcji z powodu mrozu lub śnieżycy, uznaje się, że pracownik pozostaje w gotowości do pracy, której nie może świadczyć z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Organizowanie zajęć w placówce oświatowej podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych>>