- Za proponowanym wykreśleniem całej zmiany przemawia także argument, że jak wyjaśniło Ministerstwo Edukacji i Nauki w odpowiedzi na Wniosek ZPP o udostępnienie informacji publicznej, resort edukacji nie dysponuje żadnymi materiałami potwierdzającymi występowanie problemów ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego (m.in. nierealizowaniem przez dyrektorów szkół lub placówek zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego, brakiem skutecznych narzędzi do egzekwowania przez kuratorów obowiązku realizowania przez dyrektorów szkół lub placówek zaleceń wydanych w wyniku czynności nadzoru pedagogicznego). Wszelkie tego typu informacje miały być przekazywane przez kuratorów oświaty w ramach prac prowadzonych w trybie roboczym - tłumaczą samorządowcy.

 

Dyrektor liceum: W 2022 roku wirtualne podwyżki i zamordystyczna wizja szkoły>>

 

Wykreślenie lub doprecyzowanie przepisów

Chcą wykreślenia przepisu. - Jeżeli zmiana z art. 1 pkt 8 zostanie uchwalona konieczne będzie wprowadzenie zapisów dotyczących regresu, jaki w takich przypadkach będzie przysługiwał samorządom od kuratorów oświaty, w sytuacji pozwów kierowanych przez dyrektorów do sądów. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny - podkreślają. Podobnie w kwestii powierzenia stanowiska dyrektora - samorządowcy uważają, że to organ prowadzący powinien podejmować decyzję także w tej sprawie.

 

 

 

Chcą natomiast zmiany w kwestii rozstrzygania skargi na odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego. Zwracają uwagę na rozbieżności w orzecznictwie.

- Prowadzą one często do kuriozalnych rozstrzygnięć sądów administracyjnych, które w działaniach kadry kierowniczej nie dopatrują się znamion przypadku szczególnie uzasadnionego, jak np. przebywanie przez dyrektorkę na urlopie w Egipcie podczas zwolnienia lekarskiego –wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 marca 2013 r., I OSK 2565/12; stosowanie przez dyrektorkę mobbingu, ustalone przez sąd pracy – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 22 października 2021 r., IV SA/Gl 551/12 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 11 czerwca 2015 r., VIII Pa 13/15; brak należytej kontroli nad posiadanym przez szkołę majątkiem – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 maja 2020 r., I OSK 1009/19; konflikt dyrektora z nauczycielami, rodzicami – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 listopada 2020 r. I OSK 82/19). Co ciekawe w przypadku likwidacji czy też przekształcenia szkół lub placówek publicznych aspekt społeczny, czyli opinia rodziców, opinia rady pedagogicznej są najczęściej powoływanym argumentem przemawiającym za negatywną opinią kuratorów oświaty. Natomiast w przypadku odwołania dyrektora, głos wspólnoty samorządowej jest uznawany za nieznaczący. W związku z powyższym zaproponowano otwarty katalog przesłanek, które mogą kwalifikować działania dyrektora jako przypadki szczególnie uzasadnione, skutkujące odwołaniem ze stanowiska - czytamy w opinii.