Jeśli jest pięciu nauczycieli, którym muszę ograniczyć zatrudnienie, a oni nie wyrażą na to zgody to czy wszystkim z urzędu należy wręczyć wypowiedzenie?
Czy można je wręczyć np. trzem?

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.
Jeśli nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania nie wyrazi zgody na ograniczenie zatrudnienia, wówczas dyrektor szkoły wypowiada mu stosunek pracy.
W wyroku z dnia 3 października 2006 r. (wyrok SN z dnia 3 października 2006 r. III PK 57/06, OSNP 2007, nr 19-20, poz. 272), Sąd Najwyższy wskazał, iż "niewyrażenie przez nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania zgody na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2 KN nie może stanowić wyłącznego kryterium doboru go do zwolnienia na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 tej Karty". W uzasadnieniu SN stwierdził, iż "brak zgody nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia ze względu na zmiany organizacyjne w placówce oświatowej może bowiem iść w parze z jego przekonaniem, że reorganizacja, przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów, w tym uwzględnieniu jego kwalifikacji, nie pociąga za sobą niemożliwości jego dalszego zatrudniania w pełnym wymiarze. W takiej sytuacji przyjęcie, iż niewyrażenie przez nauczyciela zgody na ograniczenie zatrudnienia stanowi wystarczającą podstawę do wytypowania go do zwolnienia, spowodowałoby, że prawidłowość doboru i zastosowane kryteria typowania nauczycieli do zwolnienia wymykałyby się całkowicie spod kontroli, co przeczyłoby istocie regulacji zawartej w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN".
W takiej sytuacji dyrektor ma prawo do rozwiązania stosunku pracy tylko z wybranymi nauczycielami, jeśli nie ma możliwości zatrudnienia ich wszystkich. Powinien jednak dobrze ów wybór uzasadnić.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC

O likwidacji w kontekście zmian w zatrudnianiu nauczycieli pisaliśmy w artykułach:
Procedura likwidacyjna - działania dyrektora w zakresie stosunków pracy
Nauczyciel może odmówić pracy w placówce, którą przejął inny organ niż samorząd
Zwalniając nauczyciela dyrektor musi się kierować dobrem szkoły  
Tematyce rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami w przypadku likwidacji szkoły poświęcono także liczne komentarze praktyczne zawarte w publikacji ABC zatrudniania i zwalniania nauczycieli.