- Uchyla z ustawy Karta Nauczyciela ustępy 14-18 dotyczące ustalania przez dyrektorów szkół i organów sprawujących nadzór pedagogiczny regulaminów wskaźników oceny pracy nauczycieli odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - poinformował senator Arkadiusz Grabowski, który zaproponował poprawkę.

Sprawdź: Komentarz do ustawy - Prawo oświatowe, [w:] Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające. Komentarz>>

Poprawka to skutek protestów środowisk oświatowych i wątpliwości co do zapewnienia jednolitości i porównywalności ocen pracy nauczycieli we wszystkich w kraju przedszkolach i szkołach. To także realizacja obietnicy minister edukacji Anny Zalewskiej, która w ubiegłym tygodniu w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" podczas spotkania z przedstawicielami związków zawodowych działających w oświacie zapowiedziała, że podczas procedowania nowelizacji w Senacie zgłoszona zostanie poprawka dotycząca oceny pracy nauczycieli. Jak wyjaśniła, chodzi o wykreślenie zapisów, które nakładają na szkoły obowiązek przyjmowania regulaminów ze wskaźnikami do oceny pracy.

Czytaj: MEN: Będą zmiany w kryteriach i wskaźnikach do oceny pracy nauczyciela ​>>

Poprawki w ustawie mają być głosowane podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Senatu.