Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w części pisemnej w dodatkowym terminie ze względu na szczególne przypadki losowe lub zdrowotne, absolwent lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu (§ 102 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 - dalej r.o.k.p). Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku (§ 102 ust. 2 r.o.k.p.).
Wykorzystanie w tym celu poczty wydaje się ryzykowne, gdyż zapis określa, że wniosek musi być przekazany najpóźniej następnego dnia po jego otrzymaniu. Dotrzymanie tego terminu jest bardzo istotne, gdyż dostarczenie wniosku w późniejszym czasie może być dla dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej podstawą do jego odrzucenia. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne (§ 102 ust. 3 r.o.k.p.).
Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest :
1)  zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej; informację o harmonogramie egzaminu maturalnego dyrektor Komisji Centralnej ogłasza na stronie internetowej Komisji Centralnej w pierwszym tygodniu czerwca;
2)   w miejscu ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego dyrektor właściwej komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej w pierwszym tygodniu czerwca (§ 102 ust. 4 r.o.k.p.).
Dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu powołuje dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej (§ 102 ust. 5 r.o.k.p.). Umieszczenie takiego zapisu oznacza, że egzamin maturalny w części ustnej (po dniu zakończenia przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego) oraz w części pisemnej w terminie dodatkowym dla absolwentów, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w danej sesji egzaminacyjnej zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, organizuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, a nie dyrektor szkoły. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym najczęściej zostaje organizowany w jednym miejscu dla wszystkich absolwentów z terenu działania danej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Absolwenci, którzy nie przystąpią do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, będą mogli przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach przeprowadzania egzaminu maturalnego, przez okres 5 lat (§ 102 ust. 8 r.o.k.p.).
 
Komentarz pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe/ABC
 
Przydatne akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) 
 
O regulacjach dotyczących matur pisaliśmy także: