Tegoroczny absolwent zdaje obowiązkowo:
 1. w części ustnej:
a) język polski (prezentacja wybranego tematu),
b) wybrany język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) - egzamin nie ma określonego poziomu,
c) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej.

2. w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (ten sam, co w części ustnej),
d) język mniejszości narodowej, jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej na poziomie podstawowym.

Wyniki części ustnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów ustalają zespoły przedmiotowe, natomiast z części pisemnej okręgowa komisja egzaminacyjna na podstawie arkuszy egzaminacyjnych ocenionych przez egzaminatorów. Wyniki ustalone przez zespoły przedmiotowe i okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne.
Wynika to również z art. 9c ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), gdzie zostało zawarte, że wyniki sprawdzianu i egzaminów, w tym egzaminu maturalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej i pisemnej wyrażane są w skali procentowej.
Zdający zda egzamin, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i pisemnej otrzyma co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu. Absolwent otrzymuje oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis. W tym roku szkolnym okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą świadectwa do szkół 29 czerwca 2012 r.
Należy jednak pamiętać, że każdy absolwent może ponadto przystąpić w tym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

@page_break@ Zatem absolwent będzie mógł przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych:

 

1. w części ustnej:
a) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zdawany jako obowiązkowy (egzamin nie ma określonego poziomu, a jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym),
b) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie dwujęzycznym, jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym,
c) z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego – egzamin bez określonego poziomu (prezentacja),
2. w części pisemnej:
a) z języka polskiego – wyłącznie na poziomie rozszerzonym,
b) z matematyki – wyłącznie na poziomie rozszerzonym,
c) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zdawał jako obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym albo – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym,
d) z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zdawany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym albo – jeżeli wybrany język był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym – na poziomie dwujęzycznym,
e) z geografii, historii, biologii, chemii, filozofii, informatyki, fizyki i astronomii, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
f) z języka mniejszości narodowej – na poziomie rozszerzonym jeżeli jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których ‎zajęcia są prowadzone w tym języku (pozostali absolwenci mogą wybrać ten język na poziomie podstawowym lub rozszerzonym).
Wyniki uzyskane w części ustnej i pisemnej z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego. Będą jednak odnotowane na świadectwie dojrzałości. W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki i języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej będą odnotowane łącznie. Należy zwrócić uwagę, że gdy zdający nie przystąpi do zadeklarowanego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku, będzie miał wpisane "0 %.
 
Źródło:
Krzysztof Lodzińki, "Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2012 r.", komentarz opublikowany w serwisie Prawo Oświatowe/ABC