Burmistrz miasta Sompelna zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o odpowiedź na pytanie, czy uchwała komisji egzaminacyjnej o dopuszczeniu kandydata na stanowisko dyrektora szkoły do konkursu stanowi akt administracyjny (w rozumieniu art.3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Pytanie sprowadza się w zasadzie do kwestii, czy można zaskarżyć pewien etap konkursu.
Problem odnosił się do sytuacji Krystyny P. startującej na stanowisko dyrektora szkoły, która nie została dopuszczona do konkursu. Zaskarżyła ona do sadu uchwałę komisji konkursowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 4 grudnia 2013 r. uchylił uchwałę komisji, uznając, że ustawa o systemie oświaty nie przewiduje zaskarżenia aktu o odmowie dopuszczenia do konkursu. Więcej>>

WSA: głosowanie na kandydata komisji konkursowej nie musi być tajne>>