Burmistrz unieważnił konkurs na dyrektora szkoły podstawowej. Powodem unieważnienia konkursu, w ocenie burmistrza, były nieprawidłowości w postaci wyboru przedstawiciela rady pedagogicznej w głosowaniu jawnym zamiast tajnym. Organ wskazał, iż zgodnie z § 8 regulaminu rady pedagogicznej szkoły, uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. Wybór w trybie jawnym kandydata do komisji konkursowej (który jest głosowaniem personalnym) zgłoszonego przez radę pedagogiczną, jako niezgodny z regulaminem należy uznać za nieważny.
Wojewoda wskazał, że błędy proceduralne przy wyborze przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców nie mogą, stanowić podstawy unieważnienia konkursu. Podstawę taką mogą stanowić tylko nieprawidłowości, jakich dopuściła się komisja konkursowa, zaś ustalenie składu komisji nie mieści się w pojęciu postępowania konkursowego.
WSA nieprawidłowości o jakich mowa w § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) mogą dotyczyć także wyboru członków komisji konkursowej. Pomimo tego, w ocenie sądu, zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność zarządzenia burmistrza o unieważnieniu konkursu na dyrektora szkoły odpowiada prawu.
WSA zwrócił uwagę, iż ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) w art. 43 ust. 1 przewiduje tylko, że uchwały tego organu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Ustawa nie przewiduje wymogu, aby głosowanie musiało być przeprowadzane w sposób tajny. Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawozdania komisji na 11 członków tego organu, w głosowaniu brało udział 10, a za kandydaturą głosowało 8, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Z kolei jak wynika z pisma rady pedagogicznej decyzję o głosowaniu jawnym podjęto z tego powodu, że została zgłoszona tylko jedna kandydatura i wszyscy wyrazili na to zgodę. Nawet więc jeśli w regulaminie rady pedagogicznej przewidziano, że w sprawach personalnych głosowanie odbywa się w trybie tajnym, przeprowadzenie głosowania jawnego, wbrew zarzutowi skargi, nie naruszało prawa, bowiem regulamin rady pedagogicznej nie jest aktem prawa miejscowego – podkreślił WSA.

Wyrok WSA w Kielcach z 24 października 2013 r., sygn. akt II SA/Ke 746/13