W piątek wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek na konferencji prasowej poświęconej bezpiecznemu powrotowi uczniów do szkół poinformowała, że w poniedziałek do szkół dotrą przez System Informacji Oświatowej wytyczne przeciwepidemiczne przygotowane przez MEiN wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Zapowiedziała też, szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.  Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online z udziałem przedstawicieli podmiotu leczniczego, adresowane do dyrektorów szkół na temat programu szczepień nastolatków. Również w piątek Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień, zapowiedział, że w szkołach będą prowadzone szkolenia dla uczniów i rodziców na temat zalet szczepień przeciwko Covid-19. Z kolei Adam Niedzielski, minister zdrowia, nie wykluczył, że Rada Medyczna zarekomenduje obowiązkowe szczepienia, ale tylko dla nauczycieli. Na tej konferencji wspomniano też, że już pod koniec sierpnia należy się spodziewać wzrostu zakażeń i czwartej fali pandemii. Mimo to nie padły żadne konkretne propozycje w sprawie organizacji roku szkolnego. I głos w tej sprawie zabrał Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Szczepić się muszą także inni pracownicy szkół

- Nauczyciele masowo przystąpili do dobrowolnych szczepień uruchomionych dla tej grupy zawodowej w lutym br. w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - przypomina w swoim stanowisku ZNP. - Jak informował wówczas rząd, do 3 marca br. na szczepienie zarejestrowało się 590 tys. nauczycieli. Wówczas postulowaliśmy, aby do grupy priorytetowej szczepień zostali włączeni także pracownicy administracji i obsługi w szkołach, przedszkolach, poradniach i placówkach - czytamy dalej. Tak jednak się nie stało. A według ZNP to na rządzie spoczywa konstytucyjny obowiązek przeciwdziałania pandemii, jak również wprowadzenia rozwiązań zapewniających bezpieczny powrót do szkół i placówek oświatowych we wrześniu oraz zapewniających równy dostęp do edukacji dla wszystkich uczniów i uczennic w czasie przewidywanej IV fali epidemii. 

Dziewięć postulatów ZNP do rządu

Dotychczas strona rządowa nie przedstawiła kompleksowego programu dotyczącego bezpiecznego funkcjonowania oświaty w nowym roku szkolnym. Czasu na przygotowanie takiego programu jest coraz mniej - podkreśla w stanowisku ZNP. I na koniec wymienia dziewięć postulatów, które rząd powinien spełnić. Oczekuje:  

  1. konkretnych rozwiązań dotyczących całej społeczności oświatowej, a nie tylko jednej grupy zawodowej, bo w szkole i przedszkolu codziennie spotykają się uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy, 
  2. finansowego wsparcia samorządów w zapewnieniu bezpiecznej nauki i pracy w placówkach oświatowych w czasie IV fali pandemii, 
  3. dostosowania podstawy programowej do rzeczywistych potrzeb i możliwości uczniów po roku zdalnej nauki (czyli odchudzenia podstawy programowej), 
  4. poprawy dostępu uczniów do pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez m.in. obowiązek zatrudnienia psychologa i pedagoga w każdej szkole,
  5. wprowadzenia norm prawnych związanych z pracą zdalną nauczycieli, 
  6. wyposażenia wszystkich placówek w szybki internet i sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia na odległość, 
  7. przyjęcia rozwiązań prawnych umożliwiających dyrektorowi szkoły podjęcie decyzji o wprowadzeniu systemu edukacji zdalnej lub hybrydowej w zależności od sytuacji w placówce, 
  8. zapewnienia szkołom, przedszkolom i placówkom oświaty dostępu do sprawnie działającego systemu testów w przypadku pojawienia się ogniska koronawirusa w placówce, 
  9. prowadzenia stałej i intensywnej kampanii edukacyjnej promującej korzyści wynikające z zaszczepienia się szczególnie w rejonach o niskim wskaźniku wyszczepialności mieszkańców, a także przeciwdziałania dezinformacji ze strony antyszczepionkowców. 

Jak podkreśla Związek, konieczne jest pilne podjęcie kompleksowych działań, które zminimalizują ryzyko wprowadzenia w nowym roku szkolnym kolejnego tzw. lockdownu w oświacie oraz umożliwią szkołom i placówkom prowadzenie edukacji w trybie stacjonarnym w maksymalnie bezpiecznych warunkach.