Z dniem 14 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. poz. 925). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747), która zmodyfikowała upoważnienie do wydania rozporządzenia określającego wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z dotychczasowym upoważnieniem podmiotem właściwym do samodzielnego określania wskazanych wymagań był minister właściwy do spraw rodziny. Natomiast upoważnienie w nowym brzmieniu przewiduje, że minister właściwy do spraw rodziny powinien określić wymagania lokalowe w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Gmina łatwiej dostanie dotację na nowy żłobek>>

Nowe rozporządzenie w znacznej mierze powiela regulację obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367), jednocześnie jednak wprowadza pewne nowe rozwiązania prawne. Zgodnie z nowymi przepisami w jednej strefie pożarowej nie mogą występować nie tylko inne lokale, w których prowadzone są żłobki lub kluby dziecięce, lecz również przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Dyrektor gminnego przedszkola nie poprowadzi samorządowego żłobka>>

Przepisy rozporządzenia wskazują również, że w lokalu i na drogach ewakuacyjnych zapewniających ewakuację użytkowników lokalu na zewnątrz budynku powinny być spełnione wymagania przepisów przeciwpożarowych właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której się znajdują. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci powinny być wietrzone w ciągu dnia co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane. Doprecyzowano również, że z miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej mogą jednocześnie korzystać dzieci i osoby wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym. Ponadto wskazano, że instalacja elektryczna wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem dzieci.

Polecamy: Gminy rzadko korzystają z ułatwień w prowadzeniu żłobków