Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Jak należy przeprowadzić konkurs na dyrektora żłobka?

Odpowiedź
Osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, którego organem prowadzącym jest gmina, nie powinna jednocześnie zajmować stanowiska dyrektora żłobka gminnego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o., przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
Dyrektora obowiązuje pięciodniowy i 40 – godzinny tydzień pracy – art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN. W oparciu o art. 42 ust. 6 KN, dyrektorowi obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu przedszkola oraz warunków pracy lub zwalnia się go od obowiązku realizacji zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>