MEN pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

W rozporządzeniu zmienione zostaną niektóre wskaźniki służące do wyliczania kwoty dotacji celowej dla uczniów niepełnosprawnych dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną w stopniu - nowy wskaźnik wynosi 2,8.

Umożliwi to dyrektorom szkół podstawowych zwiększenie kwot na zapewnienie odpowiednich podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Wskaźnik zwiększający kwotę dotacji celowej na ww. podręczniki i materiały edukacyjne w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym pozostał w wysokości 2,0, a w przypadku uczniów słabowidzących został zmniejszony do wysokości 2,1, co według MEN nadal pozwala na zapewnienie odpowiednich materiałów tej grupie uczniów.

 

Zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnych uczniów powinna regulować ustawa>>

 

 

Meblowanie szkolnej demokracji Maria Dudzikowa Polecamy:  Meblowanie szkolnej demokracji>>