Czy nauczycielowi, który przebywał od 1.09.2012 r. do 28.02.2013 r. w stanie nieczynnym (szkoła jest placówką feryjną) należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 5c zd. drugie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa.
Zatem mamy do czynienia z rozwiązaniem stosunku pracy w związku z jego wygaśnięciem. W związku z treścią art. 66 ust. 2 KN w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu wygaśnięcia stosunku pracy - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu. Jednakże w nawiązaniu do tego, że w okresie stanu nieczynnego nie można nauczycielowi udzielić urlopu wypoczynkowego: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 1984 r. (wyrok SN z dnia 29 maja 1984 r. I PR 4/84, OSNC 1985, nr 1, poz. 16), nauczyciel nabędzie prawo do ekwiwalentu pieniężnego.
Orzeczenia sądowe utrwaliły pogląd o proporcjonalnym charakterze prawa do ekwiwalentu pieniężnego, tak w odniesieniu do szkół feryjnych, jak i nieferyjnych.
W związku z tym do obliczenia proporcjonalności ekwiwalentu odpowiednie zastosowanie będzie miał art. 1551 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – z tym zastrzeżeniem, że moim zdaniem proporcję należy odnosić do okresu zatrudnienia w roku szkolnym, (a więc w relacji wrzesień – luty), a nie do okresu zatrudnienia w roku kalendarzowym (w relacji styczeń – luty).

Polecamy: Wiosenny ruch kadrowy w szkole tematem kolejnego zjazdu AZDS