W 2010 r. nauczyciel został zawieszony w wykonywaniu zawodu. Dodatkowo w Kuratorium Oświaty wszczęto wobec nauczyciela postępowanie dyscyplinarne, które zawieszono do chwili zakończenia postępowania sądowego. W lutym 2016 r. uprawomocnił się wyrok sądu, w którym nauczyciel został uniewinniony. Nauczyciel złożył w szkole pismo informujące o jego gotowości do podjęcia pracy. Dyrekcja szkoły czeka tylko na informację z Kuratorium Oświaty w sprawie postępowania dyscyplinarnego. Jeśli Kuratorium Oświaty umorzy postępowanie, to dyrektor musi przywrócić nauczyciela do pracy. Od momentu zawieszenia nauczyciel otrzymywał jedynie wynagrodzenie zasadnicze.

Jakie dodatki należy wypłacić nauczycielowi w chwili przywrócenia do pracy?
W jakim terminie trzeba dokonać zwrotu tych dodatków?
Czy nauczycielowi przysługuje zaległy urlop wypoczynkowy, jeśli tak to, w jakim wymiarze?
Czy powinien (czy może) wykorzystać ten urlop od razu po powrocie do pracy lub czy można takiemu pracownikowi wypłacić ekwiwalent za zaległy urlop?


Odpowiedź
Po uprawomocnieniu wyroku uniewinniającego należy nauczycielowi wypłacić dodatki przyznane przed zawieszeniem w obowiązkach.
Na podstawie art. 85u ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela - dalej KN, wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec ograniczeniu, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie, zaś w ogóle nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia (art. 85u ust. 4 KN).
Zwrotowi podlegają zatem: wynagrodzenie zasadnicze w części, w jakiej uległo zawieszeniu (jeśli zdarzenie takie miało miejsce), a także dodatki do wynagrodzenia wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 2 KN, o ile nauczycielowi przysługują (były wypłacane lub zostały przyznane przed zawieszeniem): za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy. W związku z tym, że w okresie zawieszenia nauczyciel nie realizuje godzin ponadwymiarowych, nawet jeśli zostały przydzielone na stałe, a także doraźnych zastępstw, za takie godziny nie jest uprawniony do wynagrodzenia za okres zawieszenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 kwietnia 2011 r., III PK 62/10, OSNP 2012 nr 11-12, poz. 136).
Zwrot dodatków powinien nastąpić z chwilą uprawomocnienia wyroku uniewinniającego, skoro KN nie stanowi, że zatrzymane składniki wynagrodzenia są wypłacane w terminach wypłaty wynagrodzeń pracowniczych (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2015 r., III PK 160/14, LEX nr 1678969).
Nauczyciela zawieszonego w obowiązkach traktuje się w odniesieniu do uprawnień urlopowych analogicznie, jak nauczyciela w stanie nieczynnym. W związku z trwaniem stosunku pracy i jednocześnie brakiem możliwości korzystania z urlopu należy przyjąć, że nauczyciel szkoły feryjnej nabywa prawo do urlopu proporcjonalnego mimo że wprost art. 66 ust. 1 KN takiej sytuacji nie wymienia, zaś nauczyciel szkoły nieferyjnej zachowuje prawo do urlopu proporcjonalnego w związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy - art. 64 ust. 3 KN w zw. z art. 165 i art. 1551 i n. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.

Dodatek mieszkaniowy bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków>>

Wymiar urlopu jest uzależniony od miejsca pracy i okresu nieobecności, zaś w przypadku nauczyciela szkoły feryjnej – także terminu powrotu nauczyciela do pracy. Wymiar urlopu ustala się odrębnie za każdy rok kalendarzowy, w którym nauczyciel był nieobecny (art. 65 KN, art. 153 § 2 k.p.). W szkole feryjnej za każdy miesiąc nieobecności nauczyciela zatrudnionego na czas określony dłuższy niż 10 miesięcy lub na nieokreślony przysługuje: 1/12 x 5,6 dnia za każdy miesiąc (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r., III PZP 3/06, Biul. SN z 2006 nr 5, poz. 28), z tym że dopiero po feriach letnich należy ustalić, czy w danym roku kalendarzowym nauczyciel wykorzystał co najmniej 56 dni urlopu w danym roku (jeśli tak, nie przysługuje urlop uzupełniający, art. 66 ust. 1 w zw. z ust. 2 KN). Natomiast w placówce nieferyjnej urlop przysługuje w wymiarze: 1/12 x 35 dni za każdy miesiąc nieobecności (art. 64 ust. 3 i 5a KN, art. 1552a § 1 k.p.). Niepełny dzień urlopu w przypadku każdego nauczyciela zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 k.p.).
Termin wykorzystania urlopu dyrektor ustala z nauczycielem, mając na względzie organizację pracy jednostki oświatowej, nie ma natomiast obowiązku udzielenia go w całości ani części bezpośrednio po powrocie nauczyciela. W związku z trwaniem zatrudnienia nie ma natomiast podstawy do wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (art. 66 ust. 2 KN).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów