Nauczyciel kontraktowy zatrudniony w niepełnym wymiarze zdał egzamin na nauczyciela mianowanego. Od 1 września będzie realizował swoje godziny oraz dodatkowo godziny na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Proszę o odpowiedź jaką należy zawrzeć z nim umowę?
Czy powinny być dwie umowy: jedna, na czas nieokreślony i druga na czas zastępstwa?

Jeżeli jedna umowa to czy powinna być zawarta przez mianowanie?

ODPOWIEDŹ

Nie ma podstaw do zatrudnienia nauczyciela na podstawie mianowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli m.in. istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. Po stronie szkoły takie warunki nie istnieją, ponieważ zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć będzie miało charakter tylko czasowy i wynika z potrzeby z zastępstwa nieobecnego nauczyciela, korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia.

Podstawę prawną zatrudnienia powinna zatem stanowić umowa o pracę. Ponieważ zasadą jest pozostawanie przez pracownika i pracodawcę w jednym stosunku pracy, w ramach jednej umowy nauczyciel może pozostać zatrudniony na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć oraz dodatkowo na czas określony na zastępstwo. Zastępstwo mogłoby ewentualnie zostać przydzielone w ramach odrębnej umowy o pracę, ponieważ wraz z zatrudnieniem na czas nieokreślony nie przekroczy pełnego etatu, nie będzie zatem stanowiło obejścia przepisów o czasie pracy i wynagradzaniu za godziny ponadwymiarowe.