W szkole ogólnodostępnej uczy się uczeń z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Z uwagi na niepełnosprawności sprzężone - obustronny niedosłuch znacznego stopnia oraz niepełnosprawność ruchową. Większość zajęć realizuje z klasą, nauczanie indywidualne ma z przedmiotów, które zamierza zdawać na maturze. Czy nauczycielom, którzy prowadzą nauczanie indywidualne tego ucznia przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne z dzieckiem, które posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym przysługuje dodatek za warunki pracy bez względu na miejsce realizacji zajęć z uczniem.

Wykaz prac, za wykonywanie których nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy, określa § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) – dalej r.w.m.s.w. Zgodnie z § 8 pkt 8 r.w.m.s.w. dodatek przysługuje w przypadku realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Odpowiednio do powyższego dodatek za warunki pracy będzie przysługiwać nauczycielowi prowadzącemu indywidualne nauczanie (na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) z dzieckiem, które posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym – bez względu na miejsce realizacji nauczania indywidualnego (dom, szkoła specjalna, szkoła ogólnodostępna).

Polecamy:  Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego to decyzja administracyjna

Więcej na temat nauczania indywidualnego znajdą Państwo w Niezbędniku Dyrektora Szkoły poświęconym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opublikowany został w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 12/2012>>