Obowiązek prowadzenia metryk dla spraw administracyjnych wprowadziła - wchodząca w życie 7 marca 2012 r. - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100). Celem zmiany jest zwiększenie kontroli nad procesem podejmowania decyzji administracyjnej. Metryka umożliwi identyfikację urzędników biorących udział w kolejnych stadiach podejmowania decyzji. 
Przepisy ustawy doprecyzowały dwa rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji: 
1) rozporządzenie z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. z 2012 r. poz. 269);
2) rozporządzenie z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 250).

Z całokształtu ww. przepisów wynika, że w zakresie spraw prowadzonych przez dyrektora szkoły prowadzenia metryki wymaga:
a) skreślenie ucznia z listy uczniów – art. 39 ust. 2 u.s.o.,
b) wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej – art. 16 ust. 2 u.s.o.,
c) odroczenie obowiązku szkolnego – art. 16 ust. 4 u.s.o.,
d) odmowa przyznania uczniom indywidualnego programu lub toku nauki – art. 66 ust. 1 u.s.o.,
e) nadanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – art. 9b ust.4 pkt 1 Karty Nauczyciela.
Warto ponadto wskazać, że metryk nie prowadzi się w sprawach dotyczących nadania: 
1) nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego przez organ prowadzący szkołę,
2) nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
3) nauczycielom, o których mowa w art.1 ust. 2 pkt 1 oraz art. 9e ust. 3 KN odpowiedniego stopnia przez właściwego ministra.

Jest to fragment komentarza praktycznego Magdaleny Foty "Obowiązek prowadzenia metryki sprawy administracyjnej w zakresie oświaty i spraw nauczycielskich", opublikowanego w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.