Spotkanie zainaugurowało program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą – „Chronimy dzieci”.

– Wszyscy zabiegamy o to, aby polska szkoła była szkołą mądrze prowadzoną, bezpieczną i otwartą. I od wszystkich nas zależy bezpieczeństwo najmłodszych. Musimy sobie zdawać sprawę z tej odpowiedzialności – mówiła Urszula Augustyn.
W spotkaniu, organizowanym przez MEN przy współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje, wzięli udział m.in. przedstawiciele ministerstw pracy i polityki społecznej oraz sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, a także nauczyciele i dyrektorzy szkół. Spotkanie otworzył Marszałek Sejmu – Radosław Sikorski.
„Chronimy dzieci” to ogólnopolski program certyfikowania placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, wojewódzkimi kuratoriami oświaty oraz wieloma partnerskimi organizacjami i instytucjami w całej Polsce.

Jak podkreśla MEN, celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą i cyberprzemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą.
Standardy ochrony dzieci to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci m.in. nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka, a wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka i jak interweniować w przypadkach podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy w szkole lub w rodzinie. Zgodnie ze standardami wszystkie dzieci w placówce uczą się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi, rówieśnikami w realnym świecie i w Internecie oraz gdzie szukać pomocy w  trudnych sytuacjach życiowych. Rodzice natomiast dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i przekazywać mu zasady bezpieczeństwa.
Wszystkie placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci, które co roku będą weryfikowane. Certyfikat jest potwierdzeniem, że w placówce podejmowane są działania, które minimalizują ryzyko wystąpienia przemocy wobec dzieci.
Placówki przystępujące do programu rejestrują się na portalu www.chronimydzieci.pl, tu oceniają stopień spełniania standardów ochrony dzieci w swojej placówce, otrzymują indywidualny plan działania oraz wnioskują o przyznanie certyfikatu. Placówkom wdrażającym standardy ochrony dzieci dedykowana jest również platforma edukacyjna www.edukacja.fdn.pl. Tu znajdą scenariusze zajęć, e-learningi i materiały edukacyjne dla profesjonalistów, rodziców i dzieci.
Baza placówek spełniających standardy ochrony dzieci będzie ogólnodostępna. To oznacza, że każdy rodzic będzie mógł sprawdzić, czy szkoła czy też przedszkole jego dziecka przystąpiły do programu i realizują politykę ochrony dzieci przed przemocą. Rodzice będą mogli także zgłaszać niepokojące przypadki i swoje zastrzeżenia do spełniania przez placówki standardów ochrony dzieci.

W ramach programu w latach 2015-16 we wszystkich województwach w Polsce zorganizowane zostaną konferencje promujące przystępowanie placówek edukacyjnych do programu „Chronimy Dzieci”, a także szkolenia dla realizatorów programu – pracowników szkół i przedszkoli na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
MEN szacuje się, że w latach 2015-2016 do programu Chronimy Dzieci przystąpi 5000 przedszkoli i szkół z całej Polski.

W trakcie środowej konferencji wręczono certyfikaty placówkom, które uczestniczyły w pilotażowym etapie programu.
– Nie wyważamy otwartych drzwi. Od dawna zajmujemy się bezpieczeństwem w szkołach. Dzisiaj inaugurujemy drugą część rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – mówiła Pełnomocnik Rządu ds. bezpieczeństwa w szkołach. – Każda inicjatywa jest dla nas ogromnie ważna. Chcemy dotrzeć do każdego i każdego usłyszeć – dodała.

MEN przypomina, że we wtorek 10 marca br.  Rada Ministrów przyjęła harmonogram zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 r.
Więcej: Rząd przyjął harmonogram programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła">>>