Według RPD jakość pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (tzw. MOW) i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (tzw. MOS) trzeba poprawić, by ich wychowankowie byli przygotowani do samodzielnego życia. Marek Michalak uważa, że obecnie głównym narzędziem w nich stosowanym jest system kar i nagród oraz przymusowe zajęcia socjoterapeutyczne.
Czytaj: RPD: wciąż wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodków wychowawczych>>>

Kilka dni temu rzecznik zaproponował MEN przyjęcie standardów opracowanych przez zespół ekspertów z jego biura. Określił on misję tych ośrodków - przygotowanie wychowanków do samodzielnego, kreatywnego i odpowiedzialnego życia. Temu powinna być podporządkowana infrastruktura ośrodka, jego system organizacyjny i stosowane metody pracy edukacyjno–wychowawczej. Za konieczne uznano wzmacnianie mocnych stron młodego człowieka, rozwijanie jego talentów i predyspozycji oraz stosowanie indywidualnych metod pracy z wykorzystaniem np. teatru, muzyki, sportu.

Rzeczniczka resortu edukacji Joanna Dębek powiedziała PAP, że w MEN prowadzone są działania służące doskonaleniu jakości MOW-ów i MOS-ów. Resort chce, by w tej sprawie został powołany zespół międzyresortowy; jest także zainteresowany "wszelkimi inicjatywami środowiskowymi, zmierzającymi do optymalizacji funkcjonowania systemu resocjalizacji nieletnich". Dodała, że propozycje RPD zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości ich wykorzystania i wdrożenia.

Dębek wyjaśniła, że MOS-ach nie ma przymusu zajęć z socjoterapii, bo dzieci i młodzież są w nich umieszczane na wniosek rodziców czy opiekunów, za przyzwoleniem samych podopiecznych. Skuteczność działań jest warunkowania chęcią udziału dziecka w tych zajęciach i ma mu pomóc rozwiązać problemy, no. związane z zaburzeniami zachowania.

Rzeczniczka dodała, że postulaty dotyczące MOW-ów są w znacznej mierze anachroniczne – krat w oknach już tam nie ma, jest monitoring, wszystkie zainteresowane placówki otrzymały na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa. W ośrodkach jest też realizowany postulat, by w pracy z podopiecznymi wykorzystywać elementy muzyki czy teatru, zajęcia są prowadzone zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami wychowanków.

Dębek podkreśliła, że - zgodnie z prawem - ośrodki resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne mają za zadanie eliminować przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego oraz przygotować wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. I - jak dodała - jest to realizowane przez organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych a także sportowych, turystycznych, rekreacyjnych itp.

"Uszczegółowienie tych zapisów stanowi pożyteczny materiał, do uwzględnienia w materiałach metodycznych dla dyrektorów tych ośrodków, odpowiadających za organizację ich pracy, wydaje się jednak, że nie stanowi propozycji zmiany jakościowej" - skomentowała postulaty RPD.

ID produktu: 40141079 Rok wydania: 2012
Autor: Teresa Serafin
Tytuł: Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców>>

Według informacji Ośrodka Rozwoju Edukacji z 24 lutego 2015 r. w Polsce jest 96 młodzieżowych ośrodków wychowawczych, w których przebywa obecnie 4 tys. 868 osób, oraz 71 młodzieżowych ośrodków socjoterapii, gdzie jest 3 tys. 290 podopiecznych.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są przeznaczone dla dzieci i młodzieży powyżej 13 roku życia, niedostosowanych społecznie. Funkcjonują jako ośrodki resocjalizacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej oraz jako resocjalizacyjno-rewalidacyjne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Do MOW-ów kierowani są wyłącznie nieletni, wobec których sąd rodzinny wydał postanowienie o zastosowaniu takiego środka wychowawczego.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są przeznaczone dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Przyjmują podopiecznych na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. (PAP)