Według rzecznika sytuacja w specjalnych ośrodkach wychowawczych niedopuszczalna i wymaga natychmiastowej zmiany. Obecny stan placówek stwarza zagrożenie dla przebywających w nich podopiecznych (ok. 2000 wychowanków) . Nieprawidłowości wykryto podczas kontroli przeprowadzonych z inicjatywy RPD.
"Chociaż unkcjonowanie tych ośrodków jest utożsamiane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych, to nie wykonują one wielu ważnych zadań nałożonych prawem na placówki pieczy zastępczej. " - podkreśla rzecznik.

MEN: kuratorzy kontrolują ośrodki wychowawcze>>

Problemem jest też realizcja zadań oświatowych.
"Ośrodki te nie zatrudniały do pracy z dziećmi odpowiedniej liczby wychowawców i specjalistów. Zdarzało się, że dzieci pozostawały pod wyłączną opieką osoby zatrudnionej jako pomoc wychowawcy (np. z wykształceniem technik ogrodnik)" - pisze RPD w wystąpieniu>>

MEN: chcemy egzekwować prawo, a nie likwidować ośrodki wychowawcze>>