W wystąpieniu rzecznik prosiła resort edukacji, aby sprawdził, czy obecnie obowiązujący stan prawny umożliwia kontrolowanie ośrodków szkolno-wychowawczych pod kątem zabezpieczenia praw przebywających w tego rodzaju placówkach dzieci. Wskazywała, że w ośrodkach dochodzi do wielu nieprawidłowości i naruszeń praw wychowanków.

Rzecznik chce lepszego nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi>>

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej jest raczej lakoniczna.
"Nad publicznymi i niepublicznymi placówkami systemu oświaty, w tym nad specjalnymi ośrodkami wychowawczymi oraz specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, sprawowany jest nadzór pedagogiczny, którego zadaniem jest m.in. ocena działalności dydaktycznej, wychowawczej, a także opiekuńczej jednostek systemu oświaty. Nadzór ten sprawują właściwi terenowo kuratorzy oświaty." - wyjaśnia resort w piśmie przesłanym RPO.

Dyrektor, który nie posłucha kuratorium, straci pracę>>