Pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września – dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. W roku szkolnym 2013/2014 pisemne egzaminy rozpoczynają się w poniedziałek, 5 maja, i potrwają do 23 maja.

Egzamin pisemny - procedura krok po kroku
a) zdający wchodzi do sali egzaminacyjnej po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość i losowaniu miejsca,
b) zdający nie może wnieść do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali (podstawa do unieważnienia egzaminu),
c) w czasie trwania egzaminu każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku,
d) egzamin rozpoczyna się o wyznaczonej godzinie (osoby, które zgłoszą się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej),
e) zespół nadzorujący odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu w danej sali egzaminacyjnej; w skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel musi być zatrudniony w innej szkole; w skład takiego zespołu nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających,
f) przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
g) zdający po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego ma obowiązek zapoznać się z informacją zawartą na jego pierwszej stronie i sprawdzić czy jest kompletny,
h) zdający koduje swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi (umieszcza w wyznaczonym miejscu otrzymaną od zespołu nadzorującego naklejkę z kodem kreskowym),
i) podczas trwania egzaminu zdający nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej,

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>@page_break@

j) ‎w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego albo zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, albo wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa i unieważnia egzamin tego zdającego; w takim przypadku zdający będzie miał prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w następnym roku,
k) zdający może mieć unieważniony egzamin również w przypadku stwierdzenia przez okręgową komisję egzaminacyjną, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań,
l) po upływie czasu na rozwiązywanie zadań, zdający pozostawia na stoliku swój zakodowany arkusz i oczekuje na zgodę na opuszczenie sali,
m) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym oraz informatyki, po przerwie odbywa się druga część egzaminu,
n) nieprzystąpienie do tego egzaminu nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu ‎maturalnego z pozostałych przedmiotów.

Dwa dni na zgłoszenie zastrzeżeń
Po zakończeniu egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły), który je przekazuje okręgowej komisji egzaminacyjnej w sposób określony przez dyrektora danej komisji.
Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w terminie 2 dni roboczych od daty jego przeprowadzania zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi może być udostępniony do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Wynagrodzenie egzaminatora niższe o 5 proc.