Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. u. poz. 378).

Wynagrodzenia za jednego zdającego zostały obniżone o 5 proc. MEN tłumaczy to faktem, że w latach 2008-2013 pensja nauczyciela dyplomowanego, która jest podstawą wyliczania stawek egzaminatorów wzrosła o 25 proc.
Rozporządzenie zmienia również wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - będzie to 5,809 proc. stawki. Za sprawdzenie egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym - z racji dużej liczby zadań zamkniętych - wynagrodzenie egzaminatora wyniesie 0,627 proc. stawki.
Wyższa będzie natomiast stawka wynagrodzenia egzaminatora sprawdzającego egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, ma to związek ze zwiększeniem liczby zadań otwartych, których sprawdzenie wymaga większego nakładu pracy.
W rozporządzeniu uwzględniono również zmiany w formule egzaminów, które będą obowiązywać od przyszłego roku szkolnego (ta część rozporządzenia obowiązuje od września 2014 r.). Ustalono m.in. nowe kwoty wynagrodzeń za sprawdzian szóstoklasisty - od roku szkolnego 2014/2015 kwota wynagrodzenia za sprawdzanie zadań otwartych w części pierwszej sprawdzianu - z języka polskiego i matematyki - została ustalona osobno (0,192 proc. stawki polski, 0,163 proc. matematyka).  Tekst rozporządzenia>>