Nauczycielka legitymuje się stażem pracy w szkole w wysokości 9 lat i 5 miesięcy (od 1 września 2005 r.). W tym czasie przebywała w okresie od 12 sierpnia 2008 r. do 8 marca 2009 r. na zwolnieniu lekarskim (209 dni), następnie od 9 marca 2009 r. do 26 lipca 2009 r. na urlopie macierzyńskim (140 dni), a następnie od 14 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. na urlopie wychowawczym.
Czy 1 września 2015 r. będzie mogła przejść na urlop dla poratowania zdrowia?

Stosownie do art. 73 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.
Z powyższych przepisów wynika, że jeśli okres nieobecności w pracy, np. urlopu macierzyńskiego przekraczałby 6 miesięcy, do 7-letniego okresu pracy wymaganego do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia wliczony byłby tylko 6-miesięczny okres przebywania na urlopie macierzyńskim.

Urlop wypoczynkowy może być udzielony od razu po macierzyńskim>>

Pozostały okres urlopu nie podlegałby wliczeniu, a zatem okres niezbędny do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia przedłużyłby się o czas urlopu macierzyńskiego przekraczający 6 miesięcy.
Aby zatem ustalić, czy 1 września 2015 r. nauczycielka będzie miała prawo przejść na urlop dla poratowania zdrowia należy obliczyć łączny okres jej czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopów: macierzyńskiego i wychowawczego.
Z pytania wynika, że okres ten wyniósł 11 miesięcy i 2 tygodnie - wskutek choroby i urlopu macierzyńskiego oraz 11 miesięcy i dwa tygodnie z tytułu urlopu wychowawczego. A zatem okres 6 - miesięcznej nieobecności z tego tytułu wlicza się nauczycielce do okresu siedmioletniego wymaganego stażu pracy w szkole. Pozostaje jeszcze okres 1 roku i 5 miesięcy, o który należy przedłużyć wymagany okres pracy do uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia (7- letni). Po dodaniu tego okresu nieobecności widzimy, że - wymagany okres stażu pracy niezbędny do uzyskania prawa do urlopu dla tej nauczycielki wynosi 8 lat i 5 miesięcy. Biorąc pod uwagę, że jej staż pracy wynosi 9 lat i 5 miesięcy, to znaczy, że będzie ona miała prawo skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od września 2015 r.

Przez urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel traci prawo do urlopu uzupełniającego>>