Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia porodu, czyli do 3 sierpnia 2011 r. Następnie na urlopie macierzyńskim do dnia 3 stycznia 2012 r. i dodatkowego macierzyńskiego do 17 stycznia 2012 r. Od 18 stycznia wykorzystywała swój urlop wypoczynkowy (uzupełniający za 2011 rok) od 18 stycznia do 13 marca 2012 r. Od 14 marca 2012 r. do 24 lutego 2013 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Czy przed podjęciem pracy powinna wykorzystać jeszcze urlop uzupełniający za rok 2012 w wymiarze 8 tygodni, czy taki jej się należy?      
Nauczycielce nie przysługuje urlop wypoczynkowy uzupełniający za 2012 r.  

Uzasadnienie
Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji przewidziano ferie szkolne przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii i w czasie ich trwania, art. 64 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Jak wynika z treści pytania nauczycielka przebywała w styczniu 2012 r. na urlopie macierzyńskim, a zatem nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego za ten rok. W określonych sytuacjach w razie niewykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego z powodu ( art. 66 ust. 1 KN):
a) niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej;
b) urlopu macierzyńskiego;
c) odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego
Nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający do 8 tygodni w trakcie roku szkolnego.
Jednak żadną z ww. okoliczności nie jest urlop dla poratowania zdrowia. Jeżeli jego okres przypada na czas ferii letnich lub zimowych nauczycielowi nie przysługuje zań uzupełniający urlop wypoczynkowy w trakcie roku szkolnego. Nauczyciel przebywając bowiem na urlopie zdrowotnym w czasie ferii letnich lub zimowych, nie pozbawia się możliwości odpoczynku. Urlop zdrowotny gwarantuje nauczycielowi podobny odpoczynek, jak urlop wypoczynkowy. 

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>

Plany nowelizacji Karty Nauczyciela związane z urlopami dla poratowania opisywaliśmy tutaj>>
Będą także tematem II zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 27 marca 2013 r. Program tutaj>>