Chodzi o rozporządzenie ministra kultury w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, którego projekt już jest na etapie konsultacji społecznych. Do szkół muzycznych, które prowadzą kształcenie ogólne, przyjmowane będą przede wszystkim siedmiolatki. Sześciolatki natomiast, gdy rodzice złożą taki wniosek - oznacza to, że przepisy zostaną dostosowane do ustawy - Prawo oświatowe po tym, jak obecny rząd uchylił przepisy dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków.

 

Dodatek za wyróżniającą pracę ma motywować nauczycieli>>

 

Wiek przyjęcia do pierwszej klasy

Ustalono górną granicę wiekową przyjmowania kandydatów do liceum sztuk plastycznych na 17 lat; jest to ten sam wiek, jaki w poprzednim rozporządzeniu
wyznaczono dla kandydatów do liceum plastycznego – typu szkoły, który jest obecnie zastępowany przez liceum sztuk plastycznych. Do pierwszej klasy szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia będzie można przyjmować trzynastolatka (do tej pory górną granicą było 16 lat).

 

Na wniosek środowiska nauczycieli obniżono górną granicę wiekową przyjęć do szkoły muzycznej II stopnia w specjalności wokalistyka z 23 na 21 lat - według nauczycieli najstarsi uczniowie mieli problem ze zrealizowaniem wymogów zawartych w podstawie programowej. Rozporządzenie podwyższy też dolną granicę wiekową przyjęć do szkoły sztuki tańca na 10 lat, aby zagwarantować prawidłową korelację procesu dydaktycznego z rozwojem psychomotorycznym kandydata, co w przypadku dotychczasowego limitu (6 lat) było utrudnione.

 

 


 

Nowe terminy składania dokumentów

Po wejściu w życie nowych przepisów w przypadku sześciolatków trzeba będzie dołączyć zaświadczenia o korzystaniu w roku poprzedzającym przyjęcie do szkoły z wychowania przedszkolnego. Przyjęto też, że termin składania wniosków na kolejny rok szkolny nie może upłynąć później, niż w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w uprzednim roku szkolnym, czyli w najbliższy piątek po 20 czerwca. Będzie to też ostateczny termin przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego predyspozycje.

 

 

W przypadku egzaminu wstępnego proponuje się udział nauczycieli jednej określonej specjalizacji lub kilku specjalizacji o zbliżonej charakterystyce (np. nauczycieli w zakresie gry na instrumentach dętych drewnianych) w ramach danego zespołu egzaminacyjnego, co umożliwi kompetentny i precyzyjny dobór potencjalnych uczniów do określonych specjalizacji.