Proszę o poradę w sprawie edukacji wczesnoszkolnej w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - dalej r.r.p.n. wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. W ust. 1 pkt 1 załącznika nr 1 do r.r.p.n. jest mowa o ilości godzin w nauczaniu, wymienia się poszczególne zajęcia edukacyjne oraz stanowi się, że podziału godzin na poszczególne edukacje (np. plastyczną, muzyczną itd.) dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia. Dalej jest mowa o powierzaniu poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczycielom z odpowiednimi kwalifikacjami.
Czy w edukacji wczesnoszkolnej dyrektor może przydzielić zajęcia wf nauczycielom wf-u zamiast nauczycielowi klas I-III?
Spotkałem się z zarzutami nauczycielki prowadzącej edukację wczesnoszkolną.

 
Decyzja o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć należy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o powierzeniu prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
 
Uzasadnienie
Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół stanowią, iż w klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi, jednocześnie umożliwiając włączenie w ten proces innych nauczycieli. Decyzja o powierzeniu nauczycielowi prowadzenia określonych zajęć należy do dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o wydzieleniu edukacji z bloku zajęć zintegrowanych i wprowadzeniu specjalistów do ich prowadzenia.

Dyrektor może sprawdzić, jak wygląda lekcja religii>>

 

Odpowiednio do art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy podejmowanie określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych (Informacja MEN w sprawie "Kto może prowadzić lekcje wychowania fizycznego?" z dnia 23 czerwca 2014 r. opublikowana na stronie http://men.gov.pl/zycie-szkoly/abc-wychowania-fizycznego/7-kto-moze-prowadzic-lekcje-wychowania-fizycznego-kwalifikacje-nauczycieli.html).
Ustęp 1 pkt 1 załącznika nr 1 do r.r.p.n. zezwala m.in., aby wychowania fizycznego w klasach I-III uczyli nauczyciele wychowania fizycznego. W przypadku prowadzenia zajęć przez nauczyciela wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej liczba godzin wynosi 3 godziny zajęć tygodniowo (przy założeniu, że w roku szkolnym są 32 tygodnie dydaktyczne, średnia liczba zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III w tygodniu wynosi 3 godziny.

Dyrektor już nie zwolni ze wszystkich lekcji wf>>