Kto dokonuje hospitacji lekcji religii prowadzonej przez księdza katechetę?
Ksiądz nie wyraził zgody na hospitację, którą chciał przeprowadzić dyrektor szkoły.

Ksiądz uczący w szkole religii podlega nadzorowi pedagogicznemu dyrektora szkoły.
Obserwacji prowadzonych przez księdza zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły lub placówki, w tym hospitacji, pod względem metodyki nauczania i zgodności z programem dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego - dalej r.n.p. dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, prowadzi ewaluację wewnętrzną, kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek, a nadto wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego.

Kuria: niechodzenie na religię to jednak nie apostazja>>

Natomiast na podstawie § 20 ust. 3 r.n.p. w celu realizacji wyżej wymienionych zadań dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.
Nauczyciel religii, na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych - dalej r.n.r. jest członkiem rady pedagogicznej szkoły.
W myśl § 4 r.n.r. nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez władze kościołów oraz innych związków wyznaniowych przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Podobne zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
Zapisy § 11 ust. 1 r.n.r. stanowią, iż nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły, przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.
Ponadto przepis § 11 ust. 1 r.n.r. daje prawo dyrektorowi szkoły do przekazywania w uzasadnionych przypadkach wniosków ze sprawowanego nadzoru biskupowi diecezjalnemu oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

Lekcje religii za kościelne pieniądze? Będzie obywatelski projekt w tej sprawie>>