Rząd przekazał do konsultacji projekt nowelizacji dotyczącej tworzenia i finansowania klas mundurowych. Ustawa znowelizuje przepisy prawa oświatowego tak, by uwzględniały oddziały o profilu mundurowym - klasy te zdefiniowane będą jako oddziały szkolne, w których nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania do określenia, w drodze rozporządzenia:

  • programu szkolenia realizowanego w oddziale o profilu mundurowym, mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby w Policji, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie oraz kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych wśród uczniów;
  • organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia, o którym mowa w pkt 1, uwzględniając minimalną liczbę zajęć teoretycznych i praktycznych, miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału;
  • warunki realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji oraz możliwość realizacji części zajęć praktycznych przez instruktorów lub funkcjonariuszy Policji w celu nabycia przez uczniów praktycznych umiejętności niezbędnych do pełnienia służby w Policji.

 

Policja dołoży się do funkcjonowania klas

Do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dodano upoważnienie dla  ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia zakresu wsparcia Komendanta Głównego Policji dla organu prowadzącego oddział o profilu mundurowym, uwzględniając program szkolenia, organizację i formy zajęć realizowanych w ramach tego szkolenia oraz warunki realizacji zajęć praktycznych.

 

Wprowadzony zostanie także przepis umożliwiający zastosowanie wobec kandydata, który ukończył liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania na podstawie porozumienia zawartego oraz który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej w ostatnim roku nauczania zgodnie z określonymi wymogami. Przewiduje się, iż przez wdrożenie proponowanych zmian w obszarze postępowania kwalifikacyjnego, jak również prawa oświatowego i utworzenie oddziałów o profilu mundurowym zwiększy się zainteresowanie służbą w Policji wśród absolwentów oddziałów o profilu mundurowym oraz spowoduje szerszy dopływ kandydatów do służby w Policji.

 

Rozwiązania przyjęte w projektowanej ustawie nie będą miały skutków o charakterze finansowym. Finansowanie funkcjonowania oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ponadpodstawowych będzie spoczywać na organie finansującym i będzie zapewniane z części oświatowej subwencji ogólnej. Przepisy projektowanej ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przy czym zakłada się, że zgodnie z zapisami projektowanej ustawy (art. 4) pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów o profilu mundurowym przeprowadza się na rok szkolny 2025/2026. Pozwoli to na właściwe przygotowanie się szkół ponadpodstawowych do rozpoczęcia funkcjonowania oddziałów o profilu mundurowym na zasadach określonych w ustawie i w akcie wykonawczym do niej począwszy od dnia 1 września 2025 r.