Czy w przypadku, gdy tuż po wypłacie, pracownik wykaże prawo do nagrody wyższego stopnia, trzeba ją wypłacić ponownie?

Jeśli pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody wyższego stopnia lub nabędzie do niej prawo w ciągu 12 miesięcy i ma okres zatrudnienia wyższy niż wymagany do nagrody danego stopnia, to nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – wypłacana jest sama różnica pomiędzy obiema kwotami. Pełna treść odpowiedzi>>

Czy nagroda jubileuszowa może przysługiwać z kilku stosunków pracy?

Jeżeli nauczyciel pracuje w dwóch lub więcej stosunkach pracy jednocześnie, nagroda jubileuszowa przysługuje mu z każdego z nich. W każdym należy wliczyć nauczycielowi poprzednie okresy zatrudnienia. Pełna treść odpowiedzi>>

Czy sposób rozwiązania stosunku pracy ma wpływ na prawo do nagrody jubileuszowej?

Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej należy wliczyć wszystkie okresy pracy bez względu na formę zakończenia stosunku pracy. Pełna treść odpowiedzi>>

Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do stażu wymaganego do uzyskania nagrody jubileuszowej?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy wymaganego do zachowania uprawnień pracowniczych, oznacza to, że bierze się go pod uwagę przy wypłacie nagrody jubileuszowej. Pełna treść odpowiedzi>>

Czy pracę za granicą należy doliczyć do stażu potrzebnego do uzyskania nagrody jubileuszowej?

Wyliczając staż pracy będący podstawą wypłacenia nagrody jubileuszowej należy wziąć pod uwagę także okres, który nauczyciel przepracował za granicą. Pełna treść odpowiedzi>>

Czy do stażu można zaliczyć okres ograniczenia zatrudnienia, w którym nauczyciel nie świadczył pracy?

Przepisy nie precyzują tej kwestii, każdy przypadek należy traktować indywidualnie. Jeżeli auczyciel pozostawał w stosunku pracy można wliczyć go do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej. Pełna treść odpowiedzi>>

Z jaką datą należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Pełna treść odpowiedzi>>

 

Wszystkie odpowiedzi pochodzą z serwisu Prawo Oświatowe/ABC. Każdy subskrybent publikacji może zadawać własne pytania ekspertom. Więcej na profinfo.pl>>