Nauczyciel, który jest obywatelem Ukrainy, od kilku lat jest nauczycielem jezyka angielskiego w naszej szkole. Na podstawie książeczki pracy przetłumaczonej i potwierdzonej przez tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego zaliczono mu do stażu pracy, pracę na stanowisku laboranta chemicznego gabinetu i pracę na stanowisku nauczyciela. W lutym nauczyciel będzie miał 20 lat pracy.
Czy powinniśmy wypłacić mu nagrodę jubileuszową? Czy nauczyciel z Ukrainy może otrzymać taką nagrodę pracując w Polsce?

Nauczycielowi, który legitymuje się wymaganym stażem pracy, należy się nagroda jubileuszowa.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli m.in. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zaś z art. 10 ust. 8 KN wynika, że nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2-5 KN. Dopuszczalne jest zatem zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na podstawie KN nauczyciela posiadającego obywatelstwo ukraińskie, ponieważ brak polskiego obywatelstwa nie wyklucza zatrudnienia w polskiej szkole, jeśli nauczyciel spełnia pozostałe wymogi z art. 9 i art. 10 KN.
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 KN, za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy. Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418 z późn. zm.) - dalej r.j.n. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji (§ 2 r.j.n.).
Jeśli zatem nauczyciel wykazał przetłumaczonymi dokumentami staż pracy u zagranicznych pracodawców, który wraz ze stażem w polskiej szkole uprawnia go do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy, nagrodę tę należy wypłacić. Z KN nie wynika bowiem, ze nagroda należy się tylko nauczycielom posiadającym polskie obywatelstwo. Więcej o nagrodzie jubileuszowej w publikacji Prawo Oświatowe/ABC>>