Nauczyciel (emeryt) zatrudniony jest w szkole od dnia 1 września 1977 r. do chwili obecnej. W okresie od 28 kwietnia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. nauczyciel ten miał ograniczony wymiar zatrudnienia na podstawie porozumienia zmieniającego z 5/18 na 0/18.

Czy okres ten należy odliczyć od stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej?
W okresie tym bowiem nauczyciel nie świadczył pracy, ale stosunek pracy trwa nadal.
 
Wskazany w pytaniu przypadek nie został uregulowany w przepisach. Należy zatem rozpatrywać go indywidualnie. Z uwagi na fakt, iż nauczyciel pozostawał w stosunku pracy można wliczyć go do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej.
 
Uzasadnienie
Nauczycielowi przysługuje nagroda jubileuszowa na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Do okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej danego stopnia wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudniania nauczyciela oraz inne okresy podlegające zaliczeniu do uprawnień pracowniczych na podstawie odrębnych przepisów, § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418). Odpowiednio do powyższego inne okresy wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody, jeżeli na mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze. Okres kiedy nauczycielowi ograniczono wymiar zatrudnienia do 0/18 etatu nie jest szczególnym, odrębnym okresem nieświadczenia pracy, jak np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy podlegające zaliczeniu (lub nie) na mocy odrębnych przepisów. Wskazany w pytaniu przypadek nie został odrębnie uregulowany w przepisach, brak również orzecznictwa sądów, które odnosiłyby się do poruszanej kwestii. W mojej ocenie jeśli nauczyciel pozostaje w stosunku pracy to okres ten można wliczyć mu na tej podstawie do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z Serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>